Onze visie Klant aan het woord

Onze expertisiegebieden

Energietransitie

Om klimaatverandering tegen te gaan en een duurzame leefwereld te creëren is het belangrijk om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Het opwekken van duurzame energie is hierbij belangrijk, maar ook het verminderen van de vraag naar energie en het reduceren van de CO2-uitstoot.

Warmtenetwerken

Driven By Values zet zich in om warmte die bij industriële processen ontstaat op te vangen en te leveren aan bedrijven en woningen in de omgeving. Door warmtenetten kan deze warmte nuttig en duurzaam hergebruikt worden in plaats van de lucht worden ingeblazen. Driven By Values heeft veel ervaring met het gehele proces van de aanleg van een warmtenet, van de ontwikkel- tot en met de realisatiefase, inclusief de business cases, subsidies, aanbestedingen en vergunningen.

Duurzame energie opwekking

Driven By Values ondersteunt de ontwikkeling en realisatie van nieuwe hernieuwbare energiebronnen, onder andere windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa. Driven By Values helpt bij de ontwikkeling en zorgt voor een goede projectvoortgang en communicatie tussen de overheid en de nabije omgeving.

Verduurzaming panden

Isolatie, LED-verlichting en andere verduurzamingsmaatregelen in panden zorgen direct voor kostenbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot. Driven By Values zorgt ervoor dat de investeringen acceptabel blijven, dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en dat de organisatie zo wordt ingericht dat projecten succesvol verlopen.

Onze diensten

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

0646257100
d.fokkinga@d-bv.nl

Energieprocessen en -systemen

Driven By Values ondersteunt energieleveranciers, netbeheerders en andere marktpartijen om impact van de energietransitie door te voeren in hun processen- en systemen. Door inzet van projectmanagers met inhoudelijke expertise op topics als: smart grids, customer excellence, veranderende wet- en regelgeving, reductie cost2serve, smart metering, operational excellence en nieuwe verdienmodellen bij energieleveranciers kunnen wij naast sturing van de projecten ook inhoudelijk toegevoegde waarde leveren. Wij geloven erin dat je projecten beter kunt managen als je ook inhoudelijk een gesprekspartner bent op ieder niveau binnen de organisatie aan zowel Business als IT zijde. Onze opdrachtgevers zien dit ook en waarderen deze toegevoegde waarde, zo maken wij het verschil. Meer weten?

Klik hier voor onze cursus over energiemarkten

Biobased & Circulaire economie

Door organische grondstoffen te gebruiken, reststromen maximaal te benutten en producten zo te ontwerpen dat grondstoffen na consumptie weer hoogwaardig gebruikt worden, wordt een betere leefomgeving gecreëerd, maar ook een extra inkomstenstroom voor de bedrijven met reststromen en meer zekerheid voor bedrijven die grondstoffen nodig hebben in hun processen.

Biobased economie

Driven by Values ondersteunt de ontwikkeling van de biobased economy, waarbij materialen geproduceerd worden op basis van reststromen uit de agrarische sector. Dit biedt voordelen voor de agrarische sector, stimuleert innovatie en borgt de verbondenheid van de plaatselijke industrie met de directe omgeving. Driven By Values heeft veel kennis van de mogelijke toepassing van grondstoffen en de inrichting van samenwerkingsverbanden.

Circulaire economie

Een reststroom of halffabricaat van het ene bedrijf kan dienen als grondstof voor het andere bedrijf. Driven By Values zet zich in voor industriële symbiose en stimuleert slimme uitwisseling van reststromen op industrieparken door de inzet van kennis en projectmanagement.

Onze diensten

Meer weten?

Onze specialist Eric de Bruin komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31 650 27 50 98
e.debruin@d-bv.nl

Integrated Reporting

De afgelopen decennia is er een toenemend bewustzijn ontstaan over de invloed die onze economische activiteiten hebben op de natuurlijke balans van de aarde en de werkomstandigheden van de arbeiders die onze consumptieartikelen produceren.

Om onze impact op de aarde te verminderen en de omstandigheden van mensen waar dan ook ter wereld te verbeteren is het belangrijk dat bedrijven en organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om invulling te geven aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt vaak gebruik gemaakt van de onderverdeling People, Planet, Profit, maar dit PPP-concept biedt weinig concrete handvaten om aan de slag te gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Driven By Values hanteert een aanpak die is gebaseerd op het framework van Integrated Reporting.

Een groot deel van de daadwerkelijke waarde (lees: beurswaarde) van een organisatie of project wordt niet zichtbaar gemaakt in klassieke financiële business case of jaarverslag. Immateriële, niet in geld of metingen uit te drukken waarden, worden hier namelijk niet in meegenomen. Denk hierbij aan de waarden van het personeel, het kennisniveau of cultuur binnen een organisatie, of de waarden welke een organisatie uitbrengt naar haar netwerk en de maatschappij.

Integrated Reporting is een gedachtegoed dat hier goed op inspeelt. Naast financiële en materiele waardeontwikkeling, wordt er ook veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van sociale waarde, de HR-waarde, de natuurlijke waarde en de intellectuele waarde van een organisatie (zie afbeelding 1). Dit model en de mate van belang van bepaalde waarden kan per organisatie verschillen, waardoor het model aangepast kan worden per organisatie of project. Driven by Values heeft dit model verder ontwikkeld door er een drietal dimensies aan toe te voegen, namelijk:

  • De ‘Het’- wereld, waarbij metingen centraal staan;
  • De ‘Wij’- wereld, waarbij verhalen en ervaringen centraal staan;
  • De ‘Ik’- wereld, waarbij reflectie en analyse centraal staan.
Onze diensten

Meer weten?

Onze specialist Richard van Gemert komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

0621391046
r.vangemert@d-bv.nl

De diensten die wij hiervoor leveren

Visie en strategie

Het hebben van een duidelijke visie en strategie is van groot belang. Een ‘stip op de horizon’ verduidelijkt waar uw organisatie wil staan in de toekomst. Een strategie is er om dit doel te bereiken.

Het opstellen van een goede visie en strategie is niet makkelijk. Vele brainstormsessies en inspirerende bijeenkomsten gaan eraan vooraf om inzicht, ervaring en doelstellingen samen te laten smelten tot een eenduidige visie en strategie.

Driven By Values heeft veel ervaring met het opstellen van visie- en strategiedocumenten. Uiteraard kunnen wij niet voor u spreken wanneer het om uw ideeën en toekomstbeeld gaat, maar wij kunnen wel de handvaten aanreiken die nodig zijn om tot een visie te komen. Ook zetten wij onze ervaring en inzicht in om samen met u een strategie, tactieken en maatstaven op te stellen.

Projecten

Meer weten?

Onze specialist Richard van Gemert komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

0621391046
r.vangemert@d-bv.nl

Projectmanagement

Projectmanagement is het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project. Hierbij hoort ook het motiveren van de betrokkenen. Om een project goed te begeleiden en te managen proberen wij de ‘vraag achter vraag’ te achterhalen. Op deze manier kunnen wij de goede weg inslaan, een stappenplan opstellen, de juiste mensen op de juiste plaatsen zetten en inzichtelijk maken wie waar verantwoordelijk voor is.

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling is ervoor zorgen dat een kansrijk idee wordt ontwikkeld tot een project dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en financiering aan kan trekken. Driven By Values begeleidt dit traject van het bepalen van de haalbaarheid tot het aanvragen van vergunningen en subsidies.

Procesmanagement

Procesmanagement gaat om de manier waarop veranderingen worden doorgevoerd. Door vooraf tussen betrokken partijen afspraken te maken over de manier waarop het (besluitvormings)proces zal verlopen en de betrokken partijen voldoende ruimte te bieden om hun eigen belangen te behartigen, zal de inhoud van de verandering gemakkelijker verlopen. Het is dus van belang dat er duidelijkheid is over de ‘vraag achter de vraag’. Wat wilt u bereiken, voor wie en waarom en welke afspraken zijn daarvoor nodig? Driven By Values kan hierbij ondersteunen.

Projecten

Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

046 204 8870
r.teeuwen@d-bv.nl

Haalbaarheidsstudies
& Business Cases

Een goede haalbaarheidstoets laat zien of een project haalbaar is en of het verantwoord is om een voorinvestering te doen. Een goede haalbaarheidsanalyse kijkt daarom naar meer aspecten dan alleen de financiële haalbaarheid. Driven By Values heeft het PRECOST model ontwikkeld, waarbij op zeven soorten haalbaarheid wordt getoetst:

Politieke haalbaarheid
Regelgeving en juridische haalbaarheid
Economische haalbaarheid
Commerciële en contractuele haalbaarheid
Organisatorische haalbaarheid
Sociale en milieutechnische haalbaarheid
Technische haalbaarheid

Financiering & Subsidies

Driven By Values verzekert u van up-to-date informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden, de voor u beschikbare mogelijkheden kunnen snel en efficiënt verworven worden en u wordt begeleid in de uitvoeringsfase opdat u de subsidie en/of financiering maximaal kunt benutten.

Deze financiering kan bestaan uit:

  • subsidies
  • kredieten
  • afdrachtskortingen
  • fiscale faciliteiten

Daarnaast kan via ons netwerk ook een beroep gedaan worden op andere financieringskanalen, zoals (groen)banken, private investeerders en institutionele beleggers.

Projecten

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

0646257100
d.fokkinga@d-bv.nl

Aanbestedingen

Wij hebben uitgebreide ervaring met de begeleiding van Europese en nationale aanbestedingsprocedures en concurrentiegerichte dialogen. Wij begeleiden u bij het opstellen van de juiste criteria, zodat een geschikte partner als winnaar uit de bus komt. Ook ondersteunen wij u juridisch gedurende de aanbestedingsprocedure.

Compliancy

Compliance betekent werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en/of volgens de regels die een organisatie zelf heeft opgesteld. Driven By Values heeft actuele kennis van wijzigende wet- en regelgeving binnen onze expertisegebieden. We inventariseren de impact van de wijzigingen op uw organisatie, processen en systemen. Op basis hiervan ontwerpen we nieuwe en/of aangepaste processen en ondersteunen bij de implementatie hiervan.

Vergunningen

Wij helpen bij het aanvragen van de vereiste vergunningen, verzamelen de juiste informatie en verzorgen het benodigde papierwerk.

Projecten

Meer weten?

Onze specialist Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

0622054471
p.mertens@d-bv.nl

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op