Naast spelsimulaties gebruikt Driven by Values ook andere participatiemethoden, zoals webinars, master classes, enquêtes en meer. Deze middelen gebruiken wij vaak in de context van inhoudelijke energietransitieprojecten en kunnen ook los worden aangevraagd. In de meeste trajecten kijken we eerst samen met een opdrachtgever naar de wensen en wederzijdse verwachtingen, voordat besloten kan worden hoeveel en welke sessies er worden ingepland. Onderstaand aanbod is niet uitputtend.

Communicatie- en participatieplanvorming

Een communicatie- en participatietraject begint bij voorkeur met planvorming. Samen met u nemen we een aantal zaken onder de loep. Bijvoorbeeld rolkeuze: welke rol wil de gemeente innemen, welk capaciteitsbeslag hoort daarbij en op welke manier interacteert de gemeente hierbij met de omgeving. Het einddoel en de niveaus van participatie (bijvoorbeeld informeren, raadplegen, consulteren of meebeslissen) die passen bij de rolkeuze en het einddoel zijn van belang voor de keuzes in middelen.

Informeren/raadplegen: Webinars, master classes & informatiesessies

Al vele malen hebben wij webinars en diverse (digitale) informatiesessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben een informatief karakter en zijn daarmee vaak te typeren als eenrichtingsverkeer. Driven by Values maakt gebruik van het platform WebinarGeek en werken samen met de gemeentelijke communicatieafdeling om de sessie optimaal in te richten. Wat betreft participatieniveaus laat een webinar of informatiesessie zich vooral categoriseren als ‘informeren’, maar door gebruik te maken van feedbackopties kan ook het niveau ‘raadplegen’ worden bereikt.

Raadplegen/consulteren: Enquêtes

Een enquête of peiling is een goed middel om in te zetten voor het participatieniveau ‘raadplegen’. Deze omgeving maakt namelijk dat je een gesloten omgeving kunt creëren waarin je informatie naar en input van de deelnemers goed kunt kanaliseren. Door ook nog gebruik te maken van open vragen of een enquête in te richten als deliberatieve peiling, is ook het participatieniveau ‘consulteren’ te bereiken. Let er bij enquêtes op dat factoren zoals de volgorde van vragen, de framing van vragen, de informatie bij vragen en de wijze van verspreiding van de enquête of de selectie van de deelnemers van de enquête van grote invloed kunnen zijn op de uitslag. Meer respons is dus niet altijd beter!

Consulteren: Inspiratiesessies & klankbordgroepen

Inspiratiesessies en klankbordgroepen zijn goede instrumenten voor het participatieniveau ‘consulteren’. Hierbij staat namelijk vooral de genodigde, of de deelnemer, centraal. Wel kun je er voor kiezen om de thema’s en daarbinnen de kaders waarover het gesprek kan gaan af te bakenen. Met deze methodes geef je deelnemers relatief veel vrijheid. Het interpreteren van de kwalitatieve informatie die uit deze sessies voortkomt kan wel uitdagend zijn. Vaak zijn dergelijke methodes goed om te gebruiken als je argumenten wilt analyseren. Ze werken dan ook goed met een methode uit het niveau ‘raadplegen’. Zo kun je na, bijvoorbeeld, een enquête wat dieper ingaan op één stelling of subthema waar je kwalitatief wat meer over te weten wilt komen. Of andersom, uit een consultatieve sessie kan een interessant argument naar voren komen dat je kwantitatief wilt testen.

Spelsimulaties en overige klassieke participatiemethoden

Niet te vergeten natuurlijk zijn onze zelf-ontwikkelde spelsimulaties! Deze kunnen invulling geven aan verschillende participatieniveaus en worden over het algemeen ingezet als ‘consultatie’. Ook gebruiken wij, afhankelijk van waar het traject om vraagt, klassieke participatiemethoden zoals die uit de Participatiewijzer. Denk aan burgeradvieskringen, burgerjuries, scenariomethoden en meer. Deze methoden passen we tevens aan de gemeentelijke context aan wat betreft organisatie, invloed en deelnemersselectie.

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op