Meer weten?

Onze specialist Anne Tom Pathuis komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611841015
at.pathuis@d-bv.nl
Wilt u door Anne Tom Pathuis teruggebeld worden?

Vanuit het Nationaal Klimaatakkoord is gesteld dat in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig is. Hiervan wordt 35 terawattuur (TWh) opgewekt op land middels grootschalige zonne- en windenergie. Op de lange termijn willen we naar een volledig duurzame invulling van onze elektriciteitsbehoefte. Ons energiesysteem gaat de komende jaren drastisch veranderen. Naast de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare alternatieven vindt er ook een verandering plaats van centrale opwek naar een meer decentraal systeem met (lokale) opwek van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

Regionaal en lokaal staan gemeenten aan de lat om de energietransitie vorm te geven. Voor duurzame opwek gebeurt dit voornamelijk via de Regionale Energiestrategie (RES). De uitvoering van de RES stelt gemeenten voor keuzes die op de lange termijn veel invloed hebben. Gemeenten worden geconfronteerd met een groot aantal vragen zoals:

 • Hoe sluiten plannen vanuit de RES aan bij bestaand gemeentelijk beleid?
 • Op welke manier worden inwoners en belangenorganisaties betrokken in de uitvoering zodat zij kunnen meeprofiteren?
 • Hoe kunnen de lusten en de lasten lokaal worden verdeeld?
 • Zijn er mogelijkheden om als gemeente zelf de rol van ontwikkelaar en investeerder in te vullen?
 • Hoe zorg je ervoor dat de landschappelijke waarden behouden blijven?
 • Op welke manier wordt de invulling van duurzame elektriciteit en warmte op elkaar afgestemd?
 • Welke keuzes maken we nu en ook voor de lange termijn op ruimtelijk gebied?
 • Hoe houden we vanuit de gemeente regie op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven?

De complexiteit van deze vraagstukken vraagt kennis en ervaring van onder meer juridische, technische, maatschappelijke, economische en landschappelijke aspecten van zonne- en windenergie. De energietransitie biedt kansen en uitdagingen voor de overheid, het bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke organisaties. Om uitdagingen het hoofd te bieden en kansen te verzilveren wegen wij samen met alle belanghebbenden zorgvuldig de voor- en nadelen af.

De aanpak van Driven by Values kenmerk zicht door een integrale, multidisciplinaire benadering. In onze diensten en producten onderscheiden we verscheidene sporen: bestuurlijk, sociaal-maatschappelijk en technisch-economisch. Vanuit onze ervaring weten we dat deze sporen parallel aan elkaar lopen en de juiste afstemming van grote invloed is op het eindresultaat. Ook hechten wij veel waarde aan het overdragen van onze kennis en kunde op uw organisatie.

Driven by Values biedt ondersteuning en ontzorging over het gehele traject voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie; van visie en beleidsvorming tot de realisatie van grootschalige zonne- en windprojecten. Afhankelijk van de fase waar u zich bevindt sluiten onze diensten en producten aan bij uw behoefte.

Visie, beleid en bewustwording

 • RES-realisatiespel

  Serious game bedoeld om bewustwording te creëren over de (ruimtelijke) impact van duurzame energie. Middels onze RES-variant van de Climate Chase Game onderzoeken we de voorkeursgebieden vanuit de RES in en maken we op een interactieve en toegankelijke wijze keuzes en consequenties inzichtelijk.

 • Themaworkshops

  We verzorgen verschillende themaworkshops waarin we kennis overdragen en ontwikkelingen duiden. We doen dit specifiek voor zonne- en windenergie maar ook breder voor de gehele energietransitie. Onze kaart-op-tafel sessies zijn bijvoorbeeld een uitstekende manier om gezamenlijk afwegingen te maken voor gebieden en locaties.

 • Visie duurzame opwek

  Het opstellen van een visie met bijbehorende doelstellingen geeft richting aan de energietransitie en legt de gemeentelijk ambities en doelstelling in hoofdlijnen vast zodat beleidsontwikkeling verder vorm kan krijgen.

 • Beleid en uitvoeringsplan

  Het beleid voor duurzame opwek concretiseert de visie, doelstelling en ambitie voor de opwek van duurzame energie. Middels het beleid worden prioriteiten en projecten gedefinieerd. Dit kan worden aangevuld met een uitvoeringsplan waarin projecten in de tijd worden uitgezet en de inzet van middelen en het capaciteitsbeslag wordt bepaald.

 • Uitnodigingskader zonne- en windenergie

  In het uitnodigingskader worden de voorwaarden voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie vastgelegd. Ook worden in het uitnodigingskader uitgangspunten en voorwaarden beschreven voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie. Het uitnodigingskader wordt samen met interne (ambtelijk en bestuurlijk) en externe stakeholders (belangenorganisaties) opgesteld zodat dit een breed gedragen beleidsstuk is.

 • Masterclass zonne- en windenergie

  Door middel van een masterclass (online/fysiek) vindt kennisoverdracht plaats over het ontwikkelen zonneweides en windparken.

Haalbaarheid

 • Landschappelijke studie

  Middels een landschappelijke studie worden de landschapstypen, -kenmerken en -waarden in kaart gebracht. Dit vormt een belangrijke aspect in de afweging voor potentiële locaties voor de opwek van zonne- en windenergie.

 • Gemeentelijke locatieanalyse

  De gemeentelijke locatieanalyse is erop gericht om in kaart te brengen welke locaties in de gemeente geschikt zijn voor de opwek van zonne- en windenergie op basis van het opgestelde beleid en afwegingskader en technische, juridische en landschappelijke aspecten.

 • Quick scan locatie

  De quick scan locatie is een eerste verkennend haalbaarheidsonderzoek naar een specifieke voorkeurslocatie. We onderzoeken hierbij sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke, financiële, technische, juridische, procedurele en milieu aspecten van de locatie. Op basis van de quick scan kan middels een ‘go/no-go matrix’ de juiste inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van het project.

 • Masterclass zelf duurzame energie ontwikkelen

  Middels deze masterclass en interactieve workshop bepalen we de kansen en randvoorwaarden om als gemeente zelf duurzame energie te gaan ontwikkelen en zo de mogelijke financiële en maatschappelijke voordelen optimaal te benutten.

 • Verdiepende onderzoeken

  We ondersteunen en coördineren bij verdiepende onderzoeken die (mogelijk) noodzakelijk zijn richting de realisatie van zonne- en windenergieprojecten, zoals een Milieu Effecten Rapportage (MER), flora en fauna, veiligheid, milieu, stikstof, bodem en locatie- en thema specifieke onderzoeken.

 • Businesscase

  Middels het opstellen van een businesscase wordt de financiële haalbaarheid van een project bepaald. Hierbij wordt onderzocht of een project financieel haalbaar is door het inzichtelijk maken van de verwachte investeringen en opbrengsten.

 • Toetsing initiatieven

  Vanuit onze kennis en ervaring adviseren we bij de inrichting en begeleiding van het beoordelingsproces en nemen we deel in toetsing van ingediende projectvoorstellen van initiatiefnemers. Daarnaast kunnen we ook eventuele onderhandelingen met initiatiefnemers namens de gemeente voeren.

Uitvoering

 • Vergunningverlening

  We kunnen u ontzorgen en adviseren in het omgevingsvergunningstraject. Hierbij vertrouwen wij op onze juridische en procedurele expertise en dragen we zorg voor een spoedig verloop van het proces.

 • Participatie en omgevingsmanagement

  Onze uitgebreide kennis van participatie en omgevingsmanagement stelt ons in staat om de omgeving tijdig te betrekken. Dit proces start in de planfase en intensiveert richting uitvoering. Ons canvas omgevingsmanagement is inmiddels een beproefde methodiek voor het betrekken van belanghebbenden. Ook bieden we ondersteuning met de inrichting van financiële participatiemogelijkheden en het vormgeven van mede-eigenaarschap van projecten.

 • Advies financieringsmogelijkheden

  We ontzorgen of ondersteunen bij de aanvraag van de SDE++ subsidie. Daarnaast beschikken we over de nodige kennis om de financiering van projecten rond te krijgen.

 • Projectmanagement

  Onze expertise varieert van het opstellen van een projectplan en het organiseren van de juiste partijen tot het volledig uitvoeren van het projectmanagement voor duurzame energieprojecten.

De adviseurs van Driven by Values zijn inzetbaar als projectmanager, procesbegeleider, strategisch adviseur (ambtelijk en bestuurlijk), omgevingsmanager en voor de begeleiding van een participatietraject.

Meer weten?

Onze specialist Anne Tom Pathuis komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611841015
at.pathuis@d-bv.nl
Wilt u door Anne Tom Pathuis teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op