De gebouwde omgeving in Nederland telt circa 8 miljoen woningen en meer dan 1 miljoen utiliteitsgebouwen. De energievoorziening van deze gebouwen zal in 2050 bijna volledig duurzaam en CO2-neutraal moeten zijn. Om dit te bereiken ligt er een opgave voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de gebouwen te verduurzamen door het uitvoeren van maatregelen voor energiebesparing (energy efficiency) en duurzame opwek van energie (elektriciteit en warmte). Driven by Values is gespecialiseerd in al de trajecten die aan deze opgave bijdragen: het verduurzamen van gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedportefeuilles, het adviseren van inwoners en het verduurzamen van bedrijventerreinen. Door onze brede kennis van de energietransitie weten wij inwoners en organisaties te ondersteunen in het boeken van concrete resultaten op weg naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving.

 

Bij welke vraag kunnen wij helpen?

Binnen de gebouwde omgeving kunnen globaal drie verschillende typen gebouwen onderscheiden worden, die elk ook een eigen visie en aanpak hebben voor de verduurzaming ervan:

 1. Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed

  Gemeenten hebben over het algemeen een vastgoedportefeuille met gebouwen zoals buurthuizen, sportaccommodaties, culturele gebouwen, gemeentehuizen en -kantoren.

 2. Woningen

  Om in 2030 aan de doelstelling van 3,4 Mton CO2-reductie te voldoen in de gebouwde omgeving (utiliteiten en woningen), moeten er ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd worden. Hiervoor is onder ander het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) ontwikkeld, waarin wij gemeenten ondersteunen in de toepassing ervan in de eigen gemeente.

 3. Utiliteit/bedrijven

  Door een combinatie van onze integrale aanpak en onze kennis en ervaring in de energietransitie en de kennis van vastgoed, adviseren wij gemeenten en bedrijven in het stimuleren van de verduurzaming van bedrijventerreinen. Wij adviseren in de volledige scope van strategieontwikkeling tot aan het uitvoeren van maatwerk per bedrijf of bedrijventerrein.

Met onze kennis en ervaring kunnen we u hierin maximaal ontzorgen naar eigen wens en behoefte. Onze aanpak is op maat gemaakt voor het type vastgoed dat van toepassing is. Driven by Values ondersteunt gemeenten, semioverheden en bedrijven onder andere met:

Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed

 • Routekaart duurzaam vastgoed

  Dit is een strategie waarin de route naar een energieneutrale vastgoedportefeuille wordt uitgestippeld. Deze routekaart wordt ontwikkeld met behulp van onderzoek naar technische (schouwingen), financiële (businesscase) en organisatorische haalbaarheid. Kenmerkend voor onze aanpak is dat die is gebaseerd op een integrale visie op vastgoed en kennis van ontwikkelingen binnen de energietransitie met een gedegen, pragmatische kennis van gebouwen.

 • Businesscase

  Door een combinatie van gedegen technische en financiële kennis geven we met een businesscase een handvat voor besluitvorming door een overzicht te maken van de te verwachten investeringen en besparingen op de energierekening.

 • Energiescan / EED-audit / Energie- en informatiebesparingsplicht

  Met onze energiescans krijgt u inzicht in de (on)mogelijkheden van de verduurzaming van gebouwen. Hierin kan zowel gekeken worden naar de (minimale) wettelijke verplichtingen (EED, informatie- en energiebesparingsplicht, energielabels, et cetera), alsook naar aanvullende potentie voor verduurzaming.

 • Advies aanbestedingen

  We adviseren gemeenten in aanbestedingen: met het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, het vaststellen van de technische eisen en met de selectie- en gunningsfase.

 • Energiemonitoring en -management

  De energieprestaties van gebouwen, en daarmee ook hun potentieel voor verduurzaming, wordt inzichtelijk gemaakt door het analyseren van het huidig energieverbruik. Hier is vaak veel laaghangend fruit te halen voor energiebesparing. Met energiemonitoring verschaffen we inzicht in het verbruik en door middel van energiemanagement bieden we een aanpak voor verbetering.

Woningen

 • Aardgasvrije wijken

  Wij kunnen ondersteunen in de selectie en begeleiding van pilotwijken. Daarnaast ondersteunen we in de uitvoering van proeftuinprojecten in het kader van het nationale programma PAW. Onder andere door het uitvoeren van transitiescans van woningen, met communicatie naar inwoners en het bieden van ondersteuning bij subsidietrajecten kunnen we helpen.

 • Energieloket

  Wij coördineren het energieloket Nieuwe Energie in Limburg (regio Zuid-Limburg) met het doel woningeigenaren aan te zetten tot het verduurzamen van hun woning. Wij voorzien inwoners digitaal van onafhankelijke informatie en advies over verduurzamingsmaatregelen en gemeentelijke, provinciale en nationale subsidieregelingen, financieringsregelingen en initiatieven en projecten.

Utiliteit/bedrijven

 • Businesscase

  Door een combinatie van gedegen technische en financiële kennis geven we met een businesscase een handvat voor besluitvorming door een overzicht te maken van de te verwachten investeringen en besparingen op de energierekening.

 • Energiescan / EED-audit / Energie- en informatiebesparingsplicht

  Met onze energiescans krijgt u inzicht in de (on)mogelijkheden van de verduurzaming van gebouwen. Hierin kan zowel gekeken worden naar de (minimale) wettelijke verplichtingen (EED, informatie- en energiebesparingsplicht, energielabels, et cetera), alsook naar aanvullende potentie voor verduurzaming.

 • Energiemonitoring en -management

  De energieprestaties van gebouwen, en daarmee ook hun potentieel voor verduurzaming, wordt inzichtelijk gemaakt door het analyseren van het huidig energieverbruik. Hier is vaak veel laaghangend fruit te halen voor energiebesparing. Met energiemonitoring verschaffen we inzicht in het verbruik en door middel van energiemanagement bieden we een aanpak voor verbetering.

 • Verduurzamen bedrijventerrein

  De ontwikkeling van een strategie voor de verduurzaming van bedrijventerreinen, waarin voor dat gebied inzicht wordt gegeven in de totale opgave voor duurzame opwek en energiebesparing, is een van onze expertises. Samen met de bedrijven bekijken we wat de potentie is voor verduurzaming en vervolgens wordt er een route uitgestippeld om deze te realiseren.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Met Driven by Values kiest u voor ervaring!

Driven by Values wordt gedreven door passie, verantwoordelijkheidsgevoel en een hart voor duurzaamheid. Wij zetten onze intrinsieke drijfveren graag in, om uw gemeente te begeleiden naar een duurzame toekomst. Samen met u, bedrijven en inwoners gaan we op zoek naar de meest haalbare en betaalbare oplossing voor de verduurzaming van gebouwen.

 • Driven by Values is een specialist in de energietransitie en heeft ervaring in de volle breedte daarvan, waardoor we een integrale aanpak kunnen bieden. Door onze gedegen kennis van zowel technisch/financiële afwegingen en sociaal-maatschappelijke aspecten, hebben we al vele gemeenten en bedrijven ondersteund in het zetten van stappen naar de doelstellingen van CO2-neutraal.
 • Verduurzaming is een opgave voor iedereen: gemeente, inwoners en bedrijven. Het is ook maatwerk: door onze uitgebreide kennis en ervaring kunnen wij samen met u naar een passende insteek zoeken.
 • We zetten onze intrinsieke gedrevenheid graag in om uw gemeente te begeleiden naar een duurzame toekomst!

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.


Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op