Meer weten?

Onze specialist Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31622054471
p.mertens@d-bv.nl
Wilt u door Peter Mertens teruggebeld worden?

EnergywebXL is een gezamenlijk project van de provincie Noord-Brabant, het Havenschap Moerdijk en de gemeente Moerdijk. EnergywebXL gaat zorgen voor de infrastructuur voor het nuttig gebruiken van reststromen (warmte en CO2) in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). De provincie Noord Brabant en Enexis hebben recent een intentieverklaring getekend om samen de ontwikkeling van EnergywebXL op te pakken, waarbij zij zich in eerste instantie concentreren op het onderzoeken en realiseren van een fysieke verbinding tussen HIM en het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland in Dinteloord.

Via EnergywebXL verwachten Enexis en de provincie substantieel bij te dragen aan het besparen op het energieverbruik in Noord-Brabant. Bedrijven op HIM hebben veel restwarmte die zij nu nog afvoeren via de lucht of lozen op het oppervlaktewater. Het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland heeft een grote en structurele behoefte aan die warmte en CO2. Uit eerdere globale verkenningen blijkt dat er perspectief is voor een economisch rendabele verbinding. Zowel aanbieders als afnemers van deze restwarmte en CO2 hebben nadrukkelijk hun belangstelling kenbaar gemaakt. Realisatie van deze koppeling door EnergywebXL levert een energiebesparing op van circa 1,25 petajoule per jaar. Dit is vergelijkbaar met de warmtebehoefte van 50.000 huishoudens.

Verdere groei

In een later stadium zullen de provincie, Enexis en andere partijen in de warmteketen opties voor verdere groei van het EnergywebXL onderzoeken, mede-afhankelijk van besluiten die over deze projecten nog genomen moeten worden. Die opties zijn een verbinding naar het Amernet en glastuinbouwgebied Plukmadese Polder, een verbinding naar glastuinbouwgebied Spiepolder en een verbinding met Logistiek Park Moerdijk. Het is de bedoeling dat de opzet van de infrastructuur zodanig is dat ook inkoppeling van bijvoorbeeld geothermie-projecten in het gebied mogelijk is. EnergywebXL zou daarmee een grote bijdrage leveren aan de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Het besparingspotentieel indien alle opties van EnergywebXL gerealiseerd worden bedraagt 4,5 petajoule, ruim 3% van totale warmtebehoefte van Noord-Brabant. Dit is vergelijkbaar met de warmtevraag van circa 170.000 huishoudens. Het EnergywebXL kan hiermee een grote stap zetten naar de verdere economische ontwikkeling van een energieneutraal haven- en industriegebied, zoals verwoord in de Havenstrategie Moerdijk 2030.

De uitbreiding van EnergywebXL is een van de zes projecten uit het warmteplan dat de provincie onlangs heeft vastgesteld. Ruim 50% van het totale energieverbruik in Noord-Brabant gaat op aan warmte. In het warmteplan maakt de provincie duidelijk hoe het met partners zal werken aan warmtebesparing en duurzame warmte-opwekking. Naast EnergywebXL zet de provincie in op geothermie, de verduurzaming van Amernet, het afstellen van installaties in utiliteitsbouw, het verscherpen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en nul op de meter-woningrenovaties.

Rol Driven By Values

Het traject om industriële symbiose te realiseren op Haventerrein Moerdijk is in 2011 door Driven By Values geëvalueerd. De lessen uit de evaluatie zijn omgezet in een concreet plan van aanpak voor het vervolg en voor meerdere projecten op en buiten het haventerrein zijn business cases opgesteld. Driven By Values vervult de rol van ketenregisseur en overziet de samenhang tussen de individuele projecten op en buiten het haventerrein. Tevens heeft Driven By Values de marktconsultatie begeleidt die moet leiden tot de oprichting van een warmtebedrijf dat de nuttige aanwending van aanwezige reststromen en opzet van daarvoor noodzakelijke infrastructuur  op en buiten het haventerrein gaat coördineren. Momenteel is Driven By Values in opdracht van de partners van EnergywebXL een business case aan het uitwerken met verschillende varianten om tussen het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland, Agrifood cluster en de Suikerunie en het Havenschap en Industrieterrein Moerdijk een koppeling tot stand te brengen gericht op uitwisseling van reststromen.

Meer weten?

Onze specialist Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31622054471
p.mertens@d-bv.nl
Wilt u door Peter Mertens teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen