Meer weten?

Onze specialist Privé: Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31622054471
p.mertens@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Peter Mertens teruggebeld worden?

EnergywebXL was een gezamenlijk project, in eerste instantie van de provincie Noord-Brabant, het Havenschap Moerdijk en de gemeente Moerdijk. Het project heeft gezorgd voor de infrastructuur voor het nuttig gebruiken van reststromen (warmte en CO2) in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). Een aantal jaren geleden hebben de provincie Noord-Brabant en Enexis een intentieverklaring getekend om samen de ontwikkeling van EnergywebXL op te pakken, waarbij zij zich in eerste plaats concentreerden op het onderzoeken en realiseren van een fysieke verbinding tussen HIM en het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland in Dinteloord.

Via EnergywebXL verwachtten Enexis en de provincie substantieel bij te dragen aan besparing op het Brabantse energieverbruik. Bedrijven op HIM hebben veel restwarmte, die zij nog afvoerden via de lucht of loosden in het oppervlaktewater. Het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland had een grote en structurele behoefte aan warmte en CO2. Uit verkenningen bleek dat er perspectief was voor een economisch rendabele verbinding. Zowel aanbieders als afnemers van deze restwarmte en CO2 hadden nadrukkelijk hun belangstelling kenbaar gemaakt. Realisatie van deze koppeling door EnergywebXL levert een energiebesparing op van circa 1,25 petajoule per jaar, equivalent aan de warmtebehoefte van 50.000 huishoudens.

Het traject om industriële symbiose te realiseren op Haventerrein Moerdijk werd in 2011 door Driven by Values geëvalueerd. De lessen uit deze evaluatie werden omgezet naar een concreet plan van aanpak. Voor meerdere projecten op en buiten het haventerrein zijn business cases opgesteld. Driven by Values vervulde de rol van ketenregisseur en overzag de samenhang tussen de individuele projecten op en buiten het haventerrein. Begeleiding van de marktconsultatie behoorde ook bij deze verantwoordelijkheden. Deze consultatie moest leiden tot de oprichting van een warmtebedrijf dat de nuttige aanwending van aanwezige reststromen en opzet van daarvoor noodzakelijke infrastructuur op en buiten het haventerrein zou coördineren. Vervolgens is Driven by Values in opdracht van de partners van EnergywebXL een business case gaan uitwerken met verschillende varianten om tussen het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland, Agrifood cluster en de Suikerunie en het Havenschap en Industrieterrein Moerdijk een koppeling tot stand te brengen, gericht op uitwisseling van reststromen. Uiteindelijk is er een stoomnetwerk gerealiseerd en zijn er samenwerkingen tot stand gekomen.

De besparingspotentie van EnergywebXL is 4,5 petajoule, een substantieel deel van de totale warmtebehoefte van Noord-Brabant. Dit is vergelijkbaar met de warmtevraag van circa 170.000 huishoudens. Het EnergywebXL kan hiermee ook een grote bijdrage leveren aan de verdere economische ontwikkeling van een energieneutraal haven- en industriegebied, zoals verwoord in de Havenstrategie Moerdijk 2030.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31622054471
p.mertens@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Peter Mertens teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen