Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

De gemeente Amersfoort wil graag verduurzamen. Zij heeft de ambitie om in 2030 als stad CO2 neutraal te zijn en hier ook als gemeentelijke organisatie een voorbeeld in te zijn. Om dichter te komen bij het behalen van deze ambitie, waren er verschillende initiatieven rondom energietransitie en duurzaam opwekken in de gemeente gerealiseerd en gepland. Eén van de mogelijke locaties voor duurzame opwek was een geluidswal aan de Zielhorsterweg. Deze wijk grenst aan de Amersfoortse wijken Zielhorst en Schothorst, en aan de wijk De Hoef aan de overkant van de weg. Schothorst is ook één van de wijken waar een pilot plaatsvindt in de transitie naar aardgasvrije wijk. 

Om een beeld te krijgen of het idee van een zonneveld op de geluidswal aan de Zielhorsterweg een reële optie was om verder uit te werken, heeft de gemeente Amersfoort Driven by Values gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het initiatief voor het uitvoeren van dit onderzoek lag bij de gemeente, maar de bewoners waren in verschillende bijeenkomsten ook nauw betrokken, omdat het idee voor een zonneveld in de wijk ontstaan is en het zonneveld mogelijk ook een gezamenlijke ontwikkeling kan worden van bewoners (eventueel georganiseerd in een op te richten energiecoöperatie) en gemeente.

Het doel van dit verkennende haalbaarheidsonderzoek was het inventariseren van de mogelijkheden, kansen en belemmeringen of aandachtspunten die er konden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal aan de Zielhorsterweg. Deze belemmeringen werden in kaart gebracht, en als aandachtspunten in het verdere proces uitgewerkt. Hierdoor werd voorkomen dat ze veranderen van aandachtspunt in belemmering. Een voorbeeld is landschappelijke inpassing, flora & fauna, geluid en schittering. Voorbeelden van kansen zijn: het bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van duurzame opwek voor de gemeente Amersfoort of het versterken van de binding in de wijken door het samen met andere buurtbewoners (lokaal) ontwikkelen van een zonnepark. Op basis van de bevindingen uit dit verkennende haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeente – in afstemming met de bewoners – besloten of het initiatief potentieel voldoende meerwaarde (financieel, maatschappelijk, milieutechnisch, etc.) bood om nader uit te werken naar een concreet plan in een volgende fase.

Het resultaat uit dit initiële haalbaarheidsonderzoek was dus een advies aan de gemeente en bewoners, met antwoord op de volgende vraag: is de ontwikkeling van een zonnepark op de geluidswal aan de Zielhorsterweg voldoende haalbaar op technisch, ruimtelijk, financieel,  organisatorisch en juridisch vlak?

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen