Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

De energietransitie vergt een verandering van ons energiesysteem: van fossiel naar duurzaam en van centrale naar lokale opwek van energie. Eén van deze vormen van lokale opwek is door de realisatie van zonnevelden. Om zorgvuldige afwegingen te kunnen maken over waar en onder welke voorwaarden deze gerealiseerd mogen worden, had de gemeente Nederweert behoefte aan beleid hiervoor. Hieraan is voldaan door het ontwikkelen van een uitnodigingskader voor grondgebonden zonne-energie.

Driven by Values hanteert bij het opstellen van beleid voor grondgebonden zonne-energie een aanpak vanuit drie sporen, net als bij ontwikkeltrajecten voor zonnevelden het geval is. In deze aanpak wordt parallel met de experts van de gemeente vanuit verschillende beleidsvelden (spoor 1), met externe stakeholders en belanghebbenden (spoor 2) en bestuurlijk (spoor 3) beleid ontwikkeld. De stakeholders zijn in kaart gebracht door te starten met een stakeholdersanalyse. Door middel van verschillende werksessies zijn de verschillende (intern bij de gemeente en extern) partijen betrokken. En hebben zij meegedacht over de voorwaarden waaronder zonneparken in de gemeente gerealiseerd mogen worden.

Het doorlopen traject heeft geresulteerd in beleid voor zonnevelden, waarmee de gemeente Nederweert op een eenduidige manier haar ambitie verwoordt en afwegingen kan maken over de realisatie van zonnevelden. Het kader geeft richtlijnen aan initiatiefnemers of ontwikkelaars voor zonnevelden over de invulling en het te volgen proces voor realisatie. Het uitnodigingskader is naast algemene achtergrond en inleiding opgebouwd uit de onderdelen: uitgangspunten, criteria en stappenplan voor de uitvoering van het beleid. De uitgangspunten gelden als leidraad voor de ontwikkeling van zonneparken. Deze uitgangspunten geven richtlijnen voor zonnevelden binnen vier categorieën: landschap en inpassing, maatschappelijke meerwaarde, participatie en profijt en proces en techniek.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen