Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

De gemeente Roerdalen is onderdeel van de RES Noord- en Midden Limburg. Zij voelt de urgentie om in actie te komen en heeft de ambitie om de komende jaren flinke stappen te zetten op het gebied van energie en duurzaamheid. Op dit moment wordt met de regio in het kader van de RES gewerkt aan een bod voor de opwek van duurzame elektriciteit voor 2030. Landelijk is afgesproken dat 70% van de elektriciteitsvraag duurzaam moet worden opgewekt in 2030. Een groot deel daarvan zal gerealiseerd worden middels windmolens op zee. Iets minder dan de helft zal lokaal in gemeenten moeten worden opgewekt met windenergie en grootschalige zon PV-systemen. De gemeente werkt hier graag aan mee en heeft in haar Actieplan Duurzame Energie aangegeven beleid en een uitnodigingskader op te stellen met uitgangspunten voor de realisatie van windparken en grondgebonden zonnevelden.

Driven by Values heeft een uitnodigingskader ontwikkeld met de voorwaarden en uitgangspunten voor windparken en grondgebonden zonnevelden. In dit uitnodigingskader worden beleidsuitgangspunten geformuleerd, naast uitgangspunten voor de afweging en beoordeling van projecten en de vormgeving van het uitvoeringsproces. De aanpak van de ontwikkeling van het beleidskader is afgeleid van de uitnodigingsplanologie, waarbij samen met de gemeente, omgeving en belanghebbende partijen de uitgangspunten zijn opgesteld. In dit proces is het betrekken van de omgeving, externe stakeholders, de ambtelijke organisatie, het college van B&W en de gemeenteraad voorwaardelijk voor succes. Het uitnodigingskader is ontwikkeld vanuit een proces met activiteiten in drie parallelle sporen: politiek/ bestuurlijk, omgeving en ontwikkeling/ planvorming. In dit proces zijn via verschillende instrumenten de ideeën van alle stakeholders opgehaald: via een online enqu”6ete voor bewoners, vooraf gegaan door een online masterclass zon en wind, en online workshops met interne (gemeente) en externe stakeholders.

Dit proces heeft geleid tot een uitnodigingskader voor windparken en zonnevelden in de gemeente Roerdalen. In de ontwikkeling van dit uitnodigingskader zijn afwegingen gemaakt over ruimte. Als gevolg van de energietransitie zal ons energiesysteem namelijk een transitie ondergaan: van fossiel naar duurzaam, en van centraal opgewekt naar decentraal (lokaal) opgewekt. Door deze transitie zullen keuzes gemaakt moeten worden voor onze schaarse ruimte. In de uitgangspunten in het beleidskader is weergegeven welke keuzes de gemeente Roerdalen wil maken, en onder welke voorwaarden. En daarnaast in ontwikkelingen niet alleen de lasten gedeeld worden lokaal, maar ook de lusten.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen