Meer weten?

Onze specialist Fiona Schepers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611108426
f.schepers@d-bv.nl
Wilt u door Fiona Schepers teruggebeld worden?

De gemeente Valkenburg aan de Geul voelt de urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan. Daarom heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2017, tijdens het Festival van de Toekomst, samen met 17 andere gemeenten het Energieconvenant Zuid-Limburg ondertekend. Met het ondertekenen van dit convenant heeft de gemeente zich gecommitteerd aan de inspanningsverplichting om een actueel klimaat- en energiebeleidsplan met bijbehorend uitvoeringsprogramma op te leveren.

Driven by Values heeft de gemeente ondersteund door inzichtelijk te maken hoe de energievraag zich verhoudt tot het duurzaam besparings- en lokaal opwekpotentieel. Daarnaast is een viertal transitiescenario’s opgesteld welke afhankelijk zijn van zowel de ambitie en het urgentiebesef van de gemeente alsook de mogelijkheden in termen van ambtelijke capaciteit en financiële middelen. De opgave voor de gemeente Valkenburg aan de Geul is hierin dan ook: hoe kan met minimale impact op de middelen, capaciteit en ruimte een maximale bijdrage worden geleverd aan de energietransitie opgave. Driven by Values heeft vanuit die optiek vastgesteld dat het scenario ‘Proactief, in de voorhoede’ voor de gemeente Valkenburg aan de Geul het meest wenselijk is.

Om dit scenario vervolgens praktisch vorm te geven, is ondersteund door het uitwerken van een uitvoeringsprogramma. Hierin staat duidelijk geprioriteerd welke projecten in welke volgorde dienen plaats te vinden, rekening houdend met wettelijke verplichtingen, de voorbeeldrol van de gemeente en de te realiseren impact. Aansluitend hierop heeft de gemeente onze Climate Chase Game gespeeld, waarmee zij op een unieke manier inzicht hebben gekregen in de uitdagingen rondom de ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwek en alternatieven voor aardgas. Bovendien is vanuit onze filosofie aangestuurd op het creëren van draagvlak bij stakeholders binnen de gemeente. Belangrijk hierbij is het tijdig informeren, betrekken en creëren van bewustwording van inwoners, bedrijven en organisaties zodat zij deel gaan uitmaken van de energietransitie. Op basis van het energiebeleidsplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma heeft Driven by Values de gemeente Valkenburg aan de Geul een aantal aanbevelingen aangereikt waarmee zij concreet aan de slag kunnen om hun regierol in de energietransitie verder te optimaliseren.

Meer weten?

Onze specialist Fiona Schepers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611108426
f.schepers@d-bv.nl
Wilt u door Fiona Schepers teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen