Meer weten?

Onze specialist Fiona Schepers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611108426
f.schepers@d-bv.nl
Wilt u door Fiona Schepers teruggebeld worden?

Naar aanleiding van het Energieconvenant Zuid-Limburg heeft de gemeente Eijsden-Margraten in 2018 haar beleidsplannen met betrekking tot klimaat en energie 2018-2040 opgesteld. Met het vastgestelde bestuursakkoord ‘Eijsden-Margraten, Anders durven doen’ heeft de gemeente laten zien dat het uitwerken en uitvoeren van een ambitieus duurzaamheidsbeleid een belangrijke plek heeft gekregen. Om richting te geven aan de ambities is aan het college van B&W gevraagd om een meerjarig uitvoeringsprogramma op te stellen dat realistisch, uitvoerbaar en breed gedragen moet zijn. Driven by Values is gevraagd om hierin te ondersteunen.

Driven by Values heeft zich binnen dit project gericht op het uitwerken van het uitvoeringsprogramma waarin is opgenomen op welke manier de gemeente Eijsden-Margraten in de periode tot 2022 invulling gaat geven aan de klimaat- en energieopgaven. Kenmerkend voor de aanpak van de gemeente Eijsden-Margraten is de focus op burgerparticipatie. Zodoende heeft Driven by Values een aantal bewustwordingssessies georganiseerd en gefaciliteerd, om interne en externe stakeholders te informeren en de ruimte te geven voor vragen. Bovendien was in deze sessies ruimte voor het ophalen van ideeën, wensen en eisen van de direct en indirect betrokkenen bij het klimaat- en energiebeleid van de gemeente Eijsden-Margraten.

Ten behoeve van besluitvorming in de gemeenteraad heeft Driven by Values tijdig voorzien in het opleveren van het uitvoeringsprogramma met de focus op uitvoerbaarheid en draagvlak, waardoor de gemeente Eijsden-Margraten in 2019 direct van start kon gaan met de uitvoering.

Meer weten?

Onze specialist Fiona Schepers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611108426
f.schepers@d-bv.nl
Wilt u door Fiona Schepers teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen