Beleidsmedewerker duurzaamheid

Driven by Values biedt de samenwerkende Kempengemeenten ondersteuning op detacheringsbasis. Het samenwerkingsverband van Kempengemeenten heeft gevraagd om een interim invulling van de functie beleidsmedewerker duurzaamheid. Het begeleiden van het besluitvormingsproces rondom het beleid voor grootschalige wind- en zonne-energie en het continueren van het lopende duurzaamheidsbeleid behoorden tot de opdracht vanuit de Kempengemeenten en gemeente Reusel-De […]

Uitnodigingskader wind en zon

De gemeente Roerdalen is onderdeel van de RES Noord- en Midden Limburg. Zij voelt de urgentie om in actie te komen en heeft de ambitie om de komende jaren flinke stappen te zetten op het gebied van energie en duurzaamheid. Op dit moment wordt met de regio in het kader van de RES gewerkt aan […]

Quick scan zonnedak

De gemeente Stein heeft haar visie op de te volgen strategie voor de energietransitie in de gemeente vastgelegd in de Energievisie 2018-2021. Door het realiseren van het bijbehorende uitvoeringsprogramma, draagt de gemeente bij aan de doelen die zijn gesteld in het Klimaatakkoord. Dit doet de gemeente samen met inwoners, het bedrijfsleven en ketenpartners. Om de […]

Uitwerken ambitieuze energievisie en uitvoeringsplan

De gemeente Valkenburg aan de Geul voelt de urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan. Daarom heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2017, tijdens het Festival van de Toekomst, samen met 17 andere gemeenten het Energieconvenant Zuid-Limburg ondertekend. Met het ondertekenen van dit convenant heeft de gemeente zich gecommitteerd aan […]

Energietafels gemeente Meerssen

De gemeente Meerssen voelt de urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan. Daarom heeft de gemeente Meerssen in 2017, tijdens het Festival van de Toekomst, samen met 17 andere gemeenten het Energieconvenant Zuid-Limburg ondertekend. Hiermee is de gemeente Meerssen definitief een duurzame weg ingeslagen en heeft middels een aantal inspanningsverplichtingen haar pijlen […]

Uitwerken Uitvoeringsprogramma

Naar aanleiding van het Energieconvenant Zuid-Limburg heeft de gemeente Eijsden-Margraten in 2018 haar beleidsplannen met betrekking tot klimaat en energie 2018-2040 opgesteld. Met het vastgestelde bestuursakkoord ‘Eijsden-Margraten, Anders durven doen’ heeft de gemeente laten zien dat het uitwerken en uitvoeren van een ambitieus duurzaamheidsbeleid een belangrijke plek heeft gekregen. Om richting te geven aan de […]

Windcoördinator Parkstad

De zeven gemeenten in Parkstad willen graag verduurzamen. Hiervoor hebben zij energiebeleid (PALET) opgesteld en werken zij hard aan de uitvoering. Voor windenergie willen zij graag de samenwerking bevorderen tussen de gemeenten en daarbij de synergie opzoeken. Voor deze opdracht hadden de gemeenten behoefte aan specialistische kennis over windenergie en procesbegeleiding voor het traject tot […]

Advisering beoordeling aanvragen zonnevelden

Laarbeek heeft in september 2019 een “visie op grootschalige opwek van duurzame energie” vastgesteld waarin uitgangspunten voor beleid zijn vastgelegd voor zonnevelden en windparken. Met deze visie wil de gemeente Laarbeek stappen zetten op het gebied van energie en duurzaamheid, in het bijzonder als het gaat om lokale opwek door wind en zon. In de […]

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Om haar ambitie op het gebied van duurzaamheid te realiseren, is de gemeente Voerendaal bezig met verschillende trajecten en projecten die bijdragen aan de doelstellingen. Eén van die trajecten is het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. De gemeente heeft Driven by Values gevraagd in kaart te brengen wat de potentie is voor verduurzaming van het […]

Transitievisie Warmte

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te […]

Regionale Structuur Warmte Westelijke Mijnstreek

Als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt van gemeenten verwacht dat zij een Regionale Structuur Warmte (RSW) uitwerken. Dit voorstel specificeert de regionale verdeling van lokaal en regionaal beschikbare warmte, met daarin opgenomen hoe het warmteaanbod, de warmtevraag en benodigde infrastructuur op regionaal niveau met elkaar verbonden kunnen worden. Voor dit traject waarin veel […]

Projectmanagement klantbediening marktpartijen

In de energiemarkt stellen marktpartijen individueel hun vragen bij de verschillende regionale netbeheerders. Dit gebeurt via verschillende communicatiekanalen. Hierdoor ontstaat er een enorm web aan communicatieknooppunten. Dit heeft tot gevolg dat er veel decentrale systemen moeten worden beheerd en er tussen de regionale netbeheerders verschillen ontstaan in de processen en de bediening van marktpartijen. Hierdoor […]

Operationele ondersteuning en klimaat- en energiebeleid

Gemeente Beek heeft Driven by Values gevraagd om het bestaande klimaat- en beleidsplan te herijken en tevens operationele ondersteuning te verlenen bij de voorbereiding en uitvoer van lopende en hieruit voortvloeiende projecten op gebied van klimaat en energie. Gemeente Beek koos voor deze optie als compensatie voor hun capaciteitsgebrek zo lang de vacature voor medewerker […]

Verduurzamen bedrijventerrein Agropark

De gemeente Lingewaard heeft tot doel om het verduurzamen bij bedrijven te bevorderen. Ook de bedrijven gaan zo een bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen op het gebied van verduurzaming en als onderdeel hiervan ook energiebesparing. Deze stappen leveren een bijdrage aan de totaalopgave waar wij als maatschappij voor staan in het algemeen, en […]

Beleidskader wind en zon Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren wil haar ambitie om energieneutraal te zijn in 2040 waarmaken. Zij maakt daarom werk van de uitvoering en heeft 26 september 2019 een beleidskader voor wind- en zon projecten vastgesteld. Belangrijk voor de gemeente was de betrokkenheid van de omgeving in het opstellen van het beleidskader en uitvoering van de energievisie. De […]

Evaluatie Gelders Energie Akkoord

Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is in 2015 gesloten tussen circa 100 partijen om gezamenlijk te komen tot een klimaatneutraal Gelderland in 2050. In 2016 is een Uitvoeringsplan vastgesteld met daaraan gekoppelde doelen en activiteiten. Vanaf 2015 is het GEA-systeem uitgebreid tot 220 partners, die samenwerken aan de gestelde doelen uit het Uitvoeringsplan. Ze doen […]

Beleid energietransitie en asbestsanering

De Provincie Limburg heeft haar ambities en uit te voeren activiteiten in het kader van het coalitieprogramma geformuleerd in het Aanvalsplan Asbest en Energie. Het cluster Wonen en Leefomgeving draagt als onderdeel van de provinciale organisatie bij aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke woon- en leefomgeving die aansluit op de dynamiek van de (Lim)burgers. De […]

Climate Chase Game

In 2015 is het Klimaatakkoord in Parijs getekend. Hiermee zijn we als Nederland mede verantwoordelijk gemaakt om de temperatuur op aarde minder dan 1,5 of 2 graden Celsius te laten oplopen. Om dit aan te pakken, heeft Nederland als doel gesteld om in 2050 95% minder broeikasgasemissie te hebben ten opzichte van 1990. Dat is […]

Masterplan verduurzaming Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg willen inzicht in de mogelijkheden voor het verlagen van de CO₂-voetafdruk van het vliegveld en de stappen die zij kunnen zetten als bijdrage aan de landelijke energietransitie. Vanuit verschillende kaders (landelijke ontwikkelingen, het Klimaatakkoord, provinciaal beleid, etc.) zijn de mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming van het vastgoed op het […]

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]