Projectleider Duurzaam op Land – TenneT

TenneT heeft een grote uitdaging om duurzame energieprojecten tijdig aan te sluiten (zonneparken en windparken). Om dit vraagstuk te behandelen heeft TenneT externe expertise nodig.   Op basis van klantvragen van netbeheerders en projectontwikkelaars voert TenneT haalbaarheidsstudies uit, stelt basisontwerpen op en zet aanbestedingen in de markt om partijen te selecteren die de aansluiting voor […]

Limburgs Energieloket

De energietransitie vormt een uitdagende opgave. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen moeten vóór 2050 plaats maken voor duurzame vormen van energie, zoals zon- en windenergie. Dat betekent dat ook de woningen aangepast moeten worden; maar liefst 8 miljoen stuks in Nederland. Hoe doen we dat? Wie kan ons helpen en wat is er lokaal […]

Beleidskader wind en zon Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren wil haar ambitie om energieneutraal te zijn in 2040 waar maken. Daarom maakt zij werk van de uitvoering en is ze gestart met het opstellen van een beleidskader voor wind- en zonprojecten. Belangrijk voor de gemeente is de betrokkenheid van de omgeving in het opstellen van het beleidskader en uitvoering van de […]

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

De gemeente Amersfoort heeft Driven by Values opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de realisatie van een zonneveld op de geluidswal Vathorst langs de A1 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort wil het zonneveld gaan inzetten om een bijdrage te leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 als stad CO2-neutraal […]

Evaluatie Gelders Energie Akkoord

Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is in 2015 gesloten tussen circa 100 partijen om gezamenlijk te komen tot een klimaatneutraal Gelderland in 2050. In 2016 is een Uitvoeringsplan vastgesteld met daaraan gekoppelde doelen en activiteiten. Vanaf 2015 is het GEA-systeem uitgebreid tot 220 partners, die samenwerken aan de gestelde doelen uit het Uitvoeringsplan. Ze doen […]

The Climate Chase Game

In 2015 is het Klimaatakkoord in Parijs getekend. Hiermee zijn we als Nederland mede verantwoordelijk gemaakt om de temperatuur op aarde minder dan 1,5 of 2 graden Celsius te laten oplopen. Om dit aan te pakken, heeft Nederland als doel gesteld om in 2050 95% minder broeikasgasemissie te hebben ten opzichte van 1990. Dat is […]

Begeleiding aanbesteding Aloysius

De stichting Aloysius is een landelijke organisatie actief op het gebied van onderwijs voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Zij geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorg instellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden […]

Ontwikkeling zonneweide Beek

De gemeente Beek heeft ambities op het gebied van Klimaat en Energie. De gemeenteraad van Beek heeft op 18 mei 2017 het klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023 ‘De Knop Om!’ voor de gemeente Beek vastgesteld. Dit beleidsplan is opgesteld met behulp van het Energiedashboard van de Provincie Limburg. In het vastgestelde klimaat- en energiebeleidsplan zijn de […]

Versnellingsteam Duurzame Energie

Procesbegeleiding voor versnellingsteam duurzame energie.

Warmteplan Sittard-Geleen, Beek en Stein

Integraal warmteplan voor gemeenten.

Programmanagement GROW

Versnellen van energie uit wind op zee

Verduurzamen bedrijventerreinen

Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht