Innovatie voor Nederland, inspiratie uit het buitenland

Door oud-stagiair Davine Janssen, begeleid in haar masterscriptie door Driven by Values Klik hier om het gehele (gepubliceerde) onderzoek te lezen. Tijdens mijn afstudeerstage bij Driven by Values (DbV) ben ik op zoek gegaan naar innovaties die de Nederlandse energietransitie kunnen versnellen, en keek ik daarvoor vooral óver onze landsgrenzen heen. Het onderzoek heeft uiteindelijk […]

Beleidsmedewerker duurzaamheid

De gemeente Nuenen heeft Driven by Values gevraagd om interim ondersteuning op het gebied van duurzaamheid. Voor een interim periode heeft Anne Tom Pathuis deze rol ingevuld. De gemeente Nuenen zag graag dat lopende projecten werden gecontinueerd en dat het beleid voor duurzame energie verder werd vormgegeven. Anne Tom heeft de gemeente Nuenen vertegenwoordigd in […]

Beleidsmedewerker duurzaamheid

Driven by Values biedt de samenwerkende Kempengemeenten ondersteuning op detacheringsbasis. Het samenwerkingsverband van Kempengemeenten heeft gevraagd om een interim invulling van de functie beleidsmedewerker duurzaamheid. Het begeleiden van het besluitvormingsproces rondom het beleid voor grootschalige wind- en zonne-energie en het continueren van het lopende duurzaamheidsbeleid behoorden tot de opdracht vanuit de Kempengemeenten en gemeente Reusel-De […]

Uitnodigingskader wind en zon

De gemeente Roerdalen is onderdeel van de RES Noord- en Midden Limburg. Zij voelt de urgentie om in actie te komen en heeft de ambitie om de komende jaren flinke stappen te zetten op het gebied van energie en duurzaamheid. Op dit moment wordt met de regio in het kader van de RES gewerkt aan […]

Quick scan zonnedak

De gemeente Stein heeft haar visie op de te volgen strategie voor de energietransitie in de gemeente vastgelegd in de Energievisie 2018-2021. Door het realiseren van het bijbehorende uitvoeringsprogramma, draagt de gemeente bij aan de doelen die zijn gesteld in het Klimaatakkoord. Dit doet de gemeente samen met inwoners, het bedrijfsleven en ketenpartners. Om de […]

Energietafels gemeente Meerssen

De gemeente Meerssen voelt de urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan. Daarom heeft de gemeente Meerssen in 2017, tijdens het Festival van de Toekomst, samen met 17 andere gemeenten het Energieconvenant Zuid-Limburg ondertekend. Hiermee is de gemeente Meerssen definitief een duurzame weg ingeslagen en heeft middels een aantal inspanningsverplichtingen haar pijlen […]

Windcoördinator Parkstad

De zeven gemeenten in Parkstad willen graag verduurzamen. Hiervoor hebben zij energiebeleid (PALET) opgesteld en werken zij hard aan de uitvoering. Voor windenergie willen zij graag de samenwerking bevorderen tussen de gemeenten en daarbij de synergie opzoeken. Voor deze opdracht hadden de gemeenten behoefte aan specialistische kennis over windenergie en procesbegeleiding voor het traject tot […]

Omgevingsmanager Windpark Holtum-Noord

De gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en ENGIE hebben de intentie uitgesproken om te onderzoeken of een windpark op industrieterrein Holtum Noord gerealiseerd kan worden. Het betreffende gebied kent meerdere ontwikkelopgaven, waaronder de verbreding van de A2, recente uitbreidingen van aanwezige distributiehallen en het Grensmaas-project. Deze ontwikkelingen hebben in meer of mindere mate impact op de […]

Advisering beoordeling aanvragen zonnevelden

Laarbeek heeft in september 2019 een “visie op grootschalige opwek van duurzame energie” vastgesteld waarin uitgangspunten voor beleid zijn vastgelegd voor zonnevelden en windparken. Met deze visie wil de gemeente Laarbeek stappen zetten op het gebied van energie en duurzaamheid, in het bijzonder als het gaat om lokale opwek door wind en zon. In de […]

Haalbaarheidsonderzoek zonneveld Zielhorsterweg

De gemeente Amersfoort wil graag verduurzamen. Zij heeft de ambitie om in 2030 als stad CO2 neutraal te zijn en hier ook als gemeentelijke organisatie een voorbeeld in te zijn. Om dichter te komen bij het behalen van deze ambitie, waren er verschillende initiatieven rondom energietransitie en duurzaam opwekken in de gemeente gerealiseerd en gepland. […]

Slim laden afwegingskader

ElaadNL zet zich in voor netbeheer via Smart Charging, ofwel slim laden. Hiermee geven de netbeheerders antwoord op de vraag hoe miljoenen elektrische auto’s probleemloos en duurzaam op kunnen laden. Slim laden wordt gezien als (tijdelijk) alternatief voor kostbare netverzwaringen. Netbeheerders kunnen dan (technisch) en mogen (juridisch) door samenwerking met marktpartijen (open systeem) elektrische auto’s […]

Succes- en faalfactoren warmtenetten

Agentschap NL ondersteunt energieprojecten, waaronder de oprichting van Warmtenetten. Het voorbereiden en uitwerken van een technisch en commercieel haalbaar warmtenet blijkt een hele opgave. Dit valt te constateren vanwege het feit dat oprichting in Nederland vaker 10 jaar tijd in beslag neemt. Op het moment dat het warmtebedrijf operationeel is, blijken resultaten zeer wisselend te […]

Warmtewet Ennatuurlijk

Kleinverbruikers van energie betalen maandelijks de kosten daarvan aan hun energieleverancier. De netbeheerders zorgen voor het transport van die energie. Ongeveer tweederde deel van de energievraag betreft ruimteverwarming en verwarming van tapwater (badkamer, keuken). Het voorzien in deze warmte gebeurt grotendeels middels gaslevering. Duurzaam alternatief betreft warmtelevering. Hierbij wordt als het ware minder energie verkwist […]

Projectleider Duurzaam op Land

Tennet heeft een grote uitdaging om duurzame energieprojecten tijdig aan te sluiten (zonneparken en windparken). Om dit vraagstuk te behandelen heeft Tennet externe expertise nodig. Op basis van klantvragen van netbeheerders en projectontwikkelaars voert Tennet haalbaarheidsstudies uit, stelt basisontwerpen op en zet aanbestedingen in de markt om partijen te selecteren die de aansluiting voor de […]

Limburgs Energieloket

De energietransitie vormt een uitdagende opgave. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen moeten vóór 2050 plaats maken voor duurzame vormen van energie, zoals zon- en windenergie. Dat betekent dat ook de woningen aangepast moeten worden; maar liefst acht miljoen stuks in Nederland. Hoe doen we dat? Wie kan ons helpen en wat is er lokaal […]

Beleidskader wind en zon Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren wil haar ambitie om energieneutraal te zijn in 2040 waarmaken. Zij maakt daarom werk van de uitvoering en heeft 26 september 2019 een beleidskader voor wind- en zon projecten vastgesteld. Belangrijk voor de gemeente was de betrokkenheid van de omgeving in het opstellen van het beleidskader en uitvoering van de energievisie. De […]

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

De gemeente Amersfoort heeft Driven by Values opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de realisatie van een zonneveld op de geluidswal Vathorst langs de A1 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort wil het zonneveld inzetten om een bijdrage te leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 als stad CO2-neutraal te zijn. […]

Evaluatie Gelders Energie Akkoord

Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is in 2015 gesloten tussen circa 100 partijen om gezamenlijk te komen tot een klimaatneutraal Gelderland in 2050. In 2016 is een Uitvoeringsplan vastgesteld met daaraan gekoppelde doelen en activiteiten. Vanaf 2015 is het GEA-systeem uitgebreid tot 220 partners, die samenwerken aan de gestelde doelen uit het Uitvoeringsplan. Ze doen […]

Beleid energietransitie en asbestsanering

De Provincie Limburg heeft haar ambities en uit te voeren activiteiten in het kader van het coalitieprogramma geformuleerd in het Aanvalsplan Asbest en Energie. Het cluster Wonen en Leefomgeving draagt als onderdeel van de provinciale organisatie bij aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke woon- en leefomgeving die aansluit op de dynamiek van de (Lim)burgers. De […]

Climate Chase Game

In 2015 is het Klimaatakkoord in Parijs getekend. Hiermee zijn we als Nederland mede verantwoordelijk gemaakt om de temperatuur op aarde minder dan 1,5 of 2 graden Celsius te laten oplopen. Om dit aan te pakken, heeft Nederland als doel gesteld om in 2050 95% minder broeikasgasemissie te hebben ten opzichte van 1990. Dat is […]

Masterplan verduurzaming Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg willen inzicht in de mogelijkheden voor het verlagen van de CO₂-voetafdruk van het vliegveld en de stappen die zij kunnen zetten als bijdrage aan de landelijke energietransitie. Vanuit verschillende kaders (landelijke ontwikkelingen, het Klimaatakkoord, provinciaal beleid, etc.) zijn de mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming van het vastgoed op het […]

Zonnepark Venray

Bodemzorg Limburg richt zich op het beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg. De verantwoordelijkheid hierbij is het zorgdragen voor het beheer van de locatie en voor de bodem. Daarnaast is een onderdeel hiervan het samen met gemeenten vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Het ontwikkelen van zonneweides is […]

Buurkracht

Buurkracht ondersteunt, faciliteert en motiveert burgers om samen met de buurt energie te besparen en duurzame energie op te wekken, wat volledig onafhankelijk en kosteloos is voor de buurt. Het is ontstaan als initiatief van Enexis Groep. Buurkracht brengt enthousiaste burgers bij elkaar in een buurtteam en helpt hen door middel van een bewezen aanpak […]

Ontwikkeling zonneweide Beek

De gemeente Beek heeft ambities op het gebied van klimaat en energie. De gemeenteraad van Beek heeft op 18 mei 2017 het klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023 ‘De Knop Om!’ vastgesteld. Dit beleidsplan is opgesteld met behulp van het Energiedashboard van de Provincie Limburg. In het vastgestelde klimaat- en energiebeleidsplan zijn de ambities met betrekking tot […]

Versnellingsteam duurzame energie Limburg

Procesbegeleiding voor versnellingsteam duurzame energie.

Programmanagement GROW

GROW: Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind. Windenergie op zee is noodzakelijk om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Kostenreductie en spin-off voor de Nederlandse industrie zijn, naast het toevoegen van waarde aan het energiesysteem, relevant; bijvoorbeeld door symbiose met andere sectoren op zee. GROW levert hier een bijdrage aan. GROW is een […]

Verduurzamen bedrijventerreinen

Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht