Ondersteuning energietransitie programma Netbeheer Nederland

Als brancheorganisatie van de Nederlandse electriciteits- en gasnetbeheerders staat Netbeheer Nederland voor een betrouwbaar netwerk wat toegankelijk is voor iedereen. De energietransitie betekent verandering voor het energiesysteem. Het net moet geschikt worden gemaakt voor de toenemende hoeveelheid lokale partijen die zelf energie opwekken uit duurzame bronnen. Naast het faciliteren van deze nieuwe markten, zoeken netbeheerders […]

Evaluatie Gelders Energie Akkoord

Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is in 2015 gesloten tussen circa 100 partijen om gezamenlijk te komen tot een klimaatneutraal Gelderland in 2050. In 2016 is een Uitvoeringsplan vastgesteld met daaraan gekoppelde doelen en activiteiten. Vanaf 2015 is het GEA-systeem uitgebreid tot 220 partners, die samenwerken aan de gestelde doelen uit het Uitvoeringsplan. Ze doen […]

Masterplan verduurzaming Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg willen inzicht in de mogelijkheden voor het verlagen van de CO₂-voetafdruk van het vliegveld en de stappen die zij kunnen zetten als bijdrage aan de landelijke energietransitie. Vanuit verschillende kaders (landelijke ontwikkelingen, het Klimaatakkoord, provinciaal beleid, etc.) zijn de mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming van het vastgoed op het […]

Regionale energiestrategie Zuid-Limburg

Ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategie.

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]