Innovatie voor Nederland, inspiratie uit het buitenland

Door oud-stagiair Davine Janssen, begeleid in haar masterscriptie door Driven by Values Klik hier om het gehele (gepubliceerde) onderzoek te lezen. Tijdens mijn afstudeerstage bij Driven by Values (DbV) ben ik op zoek gegaan naar innovaties die de Nederlandse energietransitie kunnen versnellen, en keek ik daarvoor vooral óver onze landsgrenzen heen. Het onderzoek heeft uiteindelijk […]

Beleidsmedewerker duurzaamheid

De gemeente Nuenen heeft Driven by Values gevraagd om interim ondersteuning op het gebied van duurzaamheid. Voor een interim periode heeft Anne Tom Pathuis deze rol ingevuld. De gemeente Nuenen zag graag dat lopende projecten werden gecontinueerd en dat het beleid voor duurzame energie verder werd vormgegeven. Anne Tom heeft de gemeente Nuenen vertegenwoordigd in […]

Uitnodigingskader wind en zon

De gemeente Roerdalen is onderdeel van de RES Noord- en Midden Limburg. Zij voelt de urgentie om in actie te komen en heeft de ambitie om de komende jaren flinke stappen te zetten op het gebied van energie en duurzaamheid. Op dit moment wordt met de regio in het kader van de RES gewerkt aan […]

Uitwerken ambitieuze energievisie en uitvoeringsplan

De gemeente Valkenburg aan de Geul voelt de urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan. Daarom heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2017, tijdens het Festival van de Toekomst, samen met 17 andere gemeenten het Energieconvenant Zuid-Limburg ondertekend. Met het ondertekenen van dit convenant heeft de gemeente zich gecommitteerd aan […]

Energietafels gemeente Meerssen

De gemeente Meerssen voelt de urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan. Daarom heeft de gemeente Meerssen in 2017, tijdens het Festival van de Toekomst, samen met 17 andere gemeenten het Energieconvenant Zuid-Limburg ondertekend. Hiermee is de gemeente Meerssen definitief een duurzame weg ingeslagen en heeft middels een aantal inspanningsverplichtingen haar pijlen […]

Uitwerken Uitvoeringsprogramma

Naar aanleiding van het Energieconvenant Zuid-Limburg heeft de gemeente Eijsden-Margraten in 2018 haar beleidsplannen met betrekking tot klimaat en energie 2018-2040 opgesteld. Met het vastgestelde bestuursakkoord ‘Eijsden-Margraten, Anders durven doen’ heeft de gemeente laten zien dat het uitwerken en uitvoeren van een ambitieus duurzaamheidsbeleid een belangrijke plek heeft gekregen. Om richting te geven aan de […]

Transitievisie Warmte

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te […]

Projectmanagement klantbediening marktpartijen

In de energiemarkt stellen marktpartijen individueel hun vragen bij de verschillende regionale netbeheerders. Dit gebeurt via verschillende communicatiekanalen. Hierdoor ontstaat er een enorm web aan communicatieknooppunten. Dit heeft tot gevolg dat er veel decentrale systemen moeten worden beheerd en er tussen de regionale netbeheerders verschillen ontstaan in de processen en de bediening van marktpartijen. Hierdoor […]

Operationele ondersteuning en klimaat- en energiebeleid

Gemeente Beek heeft Driven by Values gevraagd om het bestaande klimaat- en beleidsplan te herijken en tevens operationele ondersteuning te verlenen bij de voorbereiding en uitvoer van lopende en hieruit voortvloeiende projecten op gebied van klimaat en energie. Gemeente Beek koos voor deze optie als compensatie voor hun capaciteitsgebrek zo lang de vacature voor medewerker […]

Ondersteuning opzet nieuwe afdeling

De energietransitie wint snel aan tempo. De opgave die er ligt voor regio’s, gemeenten en wijken vraagt een combinatie van politieke stuurmanskunst, relatiemanagement en kennis van het energiesysteem. Dit vergt nieuwe competenties van de betrokken medewerkers. Enexis heeft in haar bedrijfsplan 2019 helder aangegeven hoe Enexis haar maatschappelijke rol invult zodat onze netten de ruggengraat […]

Ondersteuning energietransitieprogramma Netbeheer Nederland

Als brancheorganisatie van de Nederlandse elektriciteits- en gasnetbeheerders staat Netbeheer Nederland voor een betrouwbaar netwerk dat toegankelijk is voor iedereen. De energietransitie betekent verandering voor het energiesysteem. Het net moet geschikt worden gemaakt voor de toenemende hoeveelheid lokale partijen die zelf energie opwekken uit duurzame bronnen. Naast het faciliteren van deze nieuwe markten zoeken netbeheerders […]

Beleidskader wind en zon Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren wil haar ambitie om energieneutraal te zijn in 2040 waarmaken. Zij maakt daarom werk van de uitvoering en heeft 26 september 2019 een beleidskader voor wind- en zon projecten vastgesteld. Belangrijk voor de gemeente was de betrokkenheid van de omgeving in het opstellen van het beleidskader en uitvoering van de energievisie. De […]

Evaluatie Gelders Energie Akkoord

Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is in 2015 gesloten tussen circa 100 partijen om gezamenlijk te komen tot een klimaatneutraal Gelderland in 2050. In 2016 is een Uitvoeringsplan vastgesteld met daaraan gekoppelde doelen en activiteiten. Vanaf 2015 is het GEA-systeem uitgebreid tot 220 partners, die samenwerken aan de gestelde doelen uit het Uitvoeringsplan. Ze doen […]

Masterplan verduurzaming Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg willen inzicht in de mogelijkheden voor het verlagen van de CO₂-voetafdruk van het vliegveld en de stappen die zij kunnen zetten als bijdrage aan de landelijke energietransitie. Vanuit verschillende kaders (landelijke ontwikkelingen, het Klimaatakkoord, provinciaal beleid, etc.) zijn de mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming van het vastgoed op het […]

Regionale energiestrategie Zuid-Limburg

Ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategie.

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]