Dienstverlening warmtevoorziening Bloemenbuurt Didam

De gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei willen samen werk maken van de energietransitie. In de Bloemenbuurt heeft de gemeente plannen met de openbare infrastructuur, Plavei wil dan weer een groot deel van hun woningbezit verduurzamen. Het liefst wil men dat deze plannen kansen bieden voor een hoger doel; Kunnen beide renovaties een startmotor worden, om […]

Quick scan zonnedak

De gemeente Stein heeft haar visie op de te volgen strategie voor de energietransitie in de gemeente vastgelegd in de Energievisie 2018-2021. Door het realiseren van het bijbehorende uitvoeringsprogramma, draagt de gemeente bij aan de doelen die zijn gesteld in het Klimaatakkoord. Dit doet de gemeente samen met inwoners, het bedrijfsleven en ketenpartners. Om de […]

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Om haar ambitie op het gebied van duurzaamheid te realiseren, is de gemeente Voerendaal bezig met verschillende trajecten en projecten die bijdragen aan de doelstellingen. Eén van die trajecten is het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. De gemeente heeft Driven by Values gevraagd in kaart te brengen wat de potentie is voor verduurzaming van het […]

Transitievisie Warmte

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te […]

Regionale Structuur Warmte Westelijke Mijnstreek

Als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt van gemeenten verwacht dat zij een Regionale Structuur Warmte (RSW) uitwerken. Dit voorstel specificeert de regionale verdeling van lokaal en regionaal beschikbare warmte, met daarin opgenomen hoe het warmteaanbod, de warmtevraag en benodigde infrastructuur op regionaal niveau met elkaar verbonden kunnen worden. Voor dit traject waarin veel […]

Transitievisie Warmte

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te […]

Haalbaarheidsonderzoek zonneveld Zielhorsterweg

De gemeente Amersfoort wil graag verduurzamen. Zij heeft de ambitie om in 2030 als stad CO2 neutraal te zijn en hier ook als gemeentelijke organisatie een voorbeeld in te zijn. Om dichter te komen bij het behalen van deze ambitie, waren er verschillende initiatieven rondom energietransitie en duurzaam opwekken in de gemeente gerealiseerd en gepland. […]

Succes- en faalfactoren warmtenetten

Agentschap NL ondersteunt energieprojecten, waaronder de oprichting van Warmtenetten. Het voorbereiden en uitwerken van een technisch en commercieel haalbaar warmtenet blijkt een hele opgave. Dit valt te constateren vanwege het feit dat oprichting in Nederland vaker 10 jaar tijd in beslag neemt. Op het moment dat het warmtebedrijf operationeel is, blijken resultaten zeer wisselend te […]

Warmtewet Ennatuurlijk

Kleinverbruikers van energie betalen maandelijks de kosten daarvan aan hun energieleverancier. De netbeheerders zorgen voor het transport van die energie. Ongeveer tweederde deel van de energievraag betreft ruimteverwarming en verwarming van tapwater (badkamer, keuken). Het voorzien in deze warmte gebeurt grotendeels middels gaslevering. Duurzaam alternatief betreft warmtelevering. Hierbij wordt als het ware minder energie verkwist […]

Projectleider Duurzaam op Land

Tennet heeft een grote uitdaging om duurzame energieprojecten tijdig aan te sluiten (zonneparken en windparken). Om dit vraagstuk te behandelen heeft Tennet externe expertise nodig. Op basis van klantvragen van netbeheerders en projectontwikkelaars voert Tennet haalbaarheidsstudies uit, stelt basisontwerpen op en zet aanbestedingen in de markt om partijen te selecteren die de aansluiting voor de […]

Slimme meters in laadpalen

Publieke laadpalen werden veelal voorzien conventionele meters, welke niet op afstand uitleesbaar zijn. Deze voldoen niet aan de eisen in de AMvB “Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen”, waarin een slimme meter in laadpalen vereist wordt. Bovendien passen deze meters niet bij het energiesysteem van de toekomst. Marktpartijen gaven aan dat de huidige (E)SMR5 slimme meter niet […]

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

De gemeente Amersfoort heeft Driven by Values opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de realisatie van een zonneveld op de geluidswal Vathorst langs de A1 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort wil het zonneveld inzetten om een bijdrage te leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 als stad CO2-neutraal te zijn. […]

Beleid energietransitie en asbestsanering

De Provincie Limburg heeft haar ambities en uit te voeren activiteiten in het kader van het coalitieprogramma geformuleerd in het Aanvalsplan Asbest en Energie. Het cluster Wonen en Leefomgeving draagt als onderdeel van de provinciale organisatie bij aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke woon- en leefomgeving die aansluit op de dynamiek van de (Lim)burgers. De […]

Marktconsultatie – Compacte aansluitmodule in laadpalen

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuren in Nederland en is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Daarmee worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige uitrol van de laadinfrastructuur om in 2023 probleemloos en duurzaam 1 miljoen auto’s te kunnen laden. Een onderdeel hiervan is het standaardiseren van de techniek in […]

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verschillende gemeenten hebben duurzaamheid en de energietransitie als belangrijke speerpunten. In dit kader zijn verschillende trajecten opgestart om een versnelling te brengen in de vermindering van CO₂-uitstoot van de eigen gemeentelijke panden. Om zelf het goede voorbeeld te geven wensen de gemeenten ook haar eigen gebouwen te verduurzamen. Een ander kader dat meespeelt naast de […]

Masterplan verduurzaming Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg willen inzicht in de mogelijkheden voor het verlagen van de CO₂-voetafdruk van het vliegveld en de stappen die zij kunnen zetten als bijdrage aan de landelijke energietransitie. Vanuit verschillende kaders (landelijke ontwikkelingen, het Klimaatakkoord, provinciaal beleid, etc.) zijn de mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming van het vastgoed op het […]

Zonnepark Venray

Bodemzorg Limburg richt zich op het beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg. De verantwoordelijkheid hierbij is het zorgdragen voor het beheer van de locatie en voor de bodem. Daarnaast is een onderdeel hiervan het samen met gemeenten vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Het ontwikkelen van zonneweides is […]

Ontwikkeling zonneweide Beek

De gemeente Beek heeft ambities op het gebied van klimaat en energie. De gemeenteraad van Beek heeft op 18 mei 2017 het klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023 ‘De Knop Om!’ vastgesteld. Dit beleidsplan is opgesteld met behulp van het Energiedashboard van de Provincie Limburg. In het vastgestelde klimaat- en energiebeleidsplan zijn de ambities met betrekking tot […]

Warmtenet centrum Maastricht

Conceptontwikkeling voor de uitbreiding van het warmtenet.

Verduurzamen bedrijventerreinen

Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]

EnergywebXL – Ontwikkeling Reststromeninfrastructuur

EnergywebXL was een gezamenlijk project, in eerste instantie van de provincie Noord-Brabant, het Havenschap Moerdijk en de gemeente Moerdijk. Het project heeft gezorgd voor de infrastructuur voor het nuttig gebruiken van reststromen (warmte en CO2) in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). Een aantal jaren geleden hebben de provincie Noord-Brabant en Enexis een […]

Het Groene Net

Het Groene Net is een warmtenet dat restwarmte van fabrieken op het Chemelot terrein in Geleen naar woningen en gebouwen in drie omringende gemeenten leidt. Voor de drie gemeenten (Sittard-Geleen, Stein en Beek) is door Driven by Values in 2010 een haalbaarheidsstudie opgesteld met een uitgewerkte business case. Op basis hiervan is er een Europese […]