De Klimaatcompetitie

De ambitie om in 2050 energieneutraal te worden, is er één die we samen moeten aangaan. Samen met collega’s, maar ook met alle inwoners van jouw gemeente. Een essentiële stap daarin is het bewust maken van de opgave. En even belangrijk om dat inzicht gezamenlijk te verkrijgen. Daarom inspireren we alle deelnemers graag met een […]

Windcoördinator Parkstad

De zeven gemeenten in Parkstad willen graag verduurzamen. Hiervoor hebben zij energiebeleid (PALET) opgesteld en werken zij hard aan de uitvoering. Voor windenergie willen zij graag de samenwerking bevorderen tussen de gemeenten en daarbij de synergie opzoeken. Voor deze opdracht hadden de gemeenten behoefte aan specialistische kennis over windenergie en procesbegeleiding voor het traject tot […]

Omgevingsmanager Windpark Holtum-Noord

De gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en ENGIE hebben de intentie uitgesproken om te onderzoeken of een windpark op industrieterrein Holtum Noord gerealiseerd kan worden. Het betreffende gebied kent meerdere ontwikkelopgaven, waaronder de verbreding van de A2, recente uitbreidingen van aanwezige distributiehallen en het Grensmaas-project. Deze ontwikkelingen hebben in meer of mindere mate impact op de […]

Proeftuin aardgasvrij Limbrichterveld Noord

De Sittardse wijk Limbrichterveld Noord heeft als pilotproject van het Rijk de subsidie proeftuin aardgasvrije wijken ontvangen. Stichting Dubbel Duurzaam is onderdeel van het projectteam en houdt zich momenteel bezig met fase 2 van dit project: de realisatie van isolatie en HR++-beglazing. Driven by Values begeleidt en bemant Stichting Dubbel Duurzaam deels. Naar aanleiding van […]

Operationele ondersteuning en klimaat- en energiebeleid

Gemeente Beek heeft Driven by Values gevraagd om het bestaande klimaat- en beleidsplan te herijken en tevens operationele ondersteuning te verlenen bij de voorbereiding en uitvoer van lopende en hieruit voortvloeiende projecten op gebied van klimaat en energie. Gemeente Beek koos voor deze optie als compensatie voor hun capaciteitsgebrek zo lang de vacature voor medewerker […]

Symbiose in Limburg Versnellen en Realiseren

In de provincie Limburg wil men een transitie naar een circulaire economie. Meer innovatie en economische groei met minder milieudruk realiseren is een belangrijke stap in deze transitie. De NISP-methodologie is een bewezen methode uit Groot-Brittannië om industriële symbiose te bereiken door de grondstoffenvraag en het reststromenaanbod beter op elkaar af te stemmen. Driven by […]

Projectleider Duurzaam op Land

Tennet heeft een grote uitdaging om duurzame energieprojecten tijdig aan te sluiten (zonneparken en windparken). Om dit vraagstuk te behandelen heeft Tennet externe expertise nodig. Op basis van klantvragen van netbeheerders en projectontwikkelaars voert Tennet haalbaarheidsstudies uit, stelt basisontwerpen op en zet aanbestedingen in de markt om partijen te selecteren die de aansluiting voor de […]

Beleid energietransitie en asbestsanering

De Provincie Limburg heeft haar ambities en uit te voeren activiteiten in het kader van het coalitieprogramma geformuleerd in het Aanvalsplan Asbest en Energie. Het cluster Wonen en Leefomgeving draagt als onderdeel van de provinciale organisatie bij aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke woon- en leefomgeving die aansluit op de dynamiek van de (Lim)burgers. De […]

Climate Chase Game

In 2015 is het Klimaatakkoord in Parijs getekend. Hiermee zijn we als Nederland mede verantwoordelijk gemaakt om de temperatuur op aarde minder dan 1,5 of 2 graden Celsius te laten oplopen. Om dit aan te pakken, heeft Nederland als doel gesteld om in 2050 95% minder broeikasgasemissie te hebben ten opzichte van 1990. Dat is […]

Zonnepark Venray

Bodemzorg Limburg richt zich op het beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg. De verantwoordelijkheid hierbij is het zorgdragen voor het beheer van de locatie en voor de bodem. Daarnaast is een onderdeel hiervan het samen met gemeenten vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Het ontwikkelen van zonneweides is […]