Transitievisie Warmte

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te […]

Regionale Structuur Warmte Westelijke Mijnstreek

Als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt van gemeenten verwacht dat zij een Regionale Structuur Warmte (RSW) uitwerken. Dit voorstel specificeert de regionale verdeling van lokaal en regionaal beschikbare warmte, met daarin opgenomen hoe het warmteaanbod, de warmtevraag en benodigde infrastructuur op regionaal niveau met elkaar verbonden kunnen worden. Voor dit traject waarin veel […]

Transitievisie Warmte

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te […]

Projectmanagement klantbediening marktpartijen

In de energiemarkt stellen marktpartijen individueel hun vragen bij de verschillende regionale netbeheerders. Dit gebeurt via verschillende communicatiekanalen. Hierdoor ontstaat er een enorm web aan communicatieknooppunten. Dit heeft tot gevolg dat er veel decentrale systemen moeten worden beheerd en er tussen de regionale netbeheerders verschillen ontstaan in de processen en de bediening van marktpartijen. Hierdoor […]

Proeftuin aardgasvrij Limbrichterveld Noord

De Sittardse wijk Limbrichterveld Noord heeft als pilotproject van het Rijk de subsidie proeftuin aardgasvrije wijken ontvangen. Stichting Dubbel Duurzaam is onderdeel van het projectteam en houdt zich momenteel bezig met fase 2 van dit project: de realisatie van isolatie en HR++-beglazing. Driven by Values begeleidt en bemant Stichting Dubbel Duurzaam deels. Naar aanleiding van […]

Onderzoek realtime data-ontsluiting slimme meter

Bij het ontwikkelen van de slimme meter ten behoeve van de grootschalige aanbieding van slimme meters in Nederland zijn de Dutch Smart Meter Requirements vastgesteld. Deze is voor lokale consumentenpoort geëvolueerd en is bij alle netbeheerders gelijk, ook bij de laatste 5.0 generatie. Voor de consumentenpoort is daarin gekozen voor de RJ11/RJ12 connector standaard waar […]

Ondersteuning opzet nieuwe afdeling

De energietransitie wint snel aan tempo. De opgave die er ligt voor regio’s, gemeenten en wijken vraagt een combinatie van politieke stuurmanskunst, relatiemanagement en kennis van het energiesysteem. Dit vergt nieuwe competenties van de betrokken medewerkers. Enexis heeft in haar bedrijfsplan 2019 helder aangegeven hoe Enexis haar maatschappelijke rol invult zodat onze netten de ruggengraat […]

Symbiose in Limburg Versnellen en Realiseren

In de provincie Limburg wil men een transitie naar een circulaire economie. Meer innovatie en economische groei met minder milieudruk realiseren is een belangrijke stap in deze transitie. De NISP-methodologie is een bewezen methode uit Groot-Brittannië om industriële symbiose te bereiken door de grondstoffenvraag en het reststromenaanbod beter op elkaar af te stemmen. Driven by […]

Programma Toekomst Gericht Aansluiten

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten richt zich op ondersteuning van netbeheerders bij het voorbereiden op de grootschalige introductie en uitrol van Elektrisch Vervoer (EV). Naar verwachting rijden er in Nederland in 2025 1 miljoen elektrische voertuigen rond. Deze elektrische voertuigen bestaan uit auto’s, maar ook het aantal E-bussen (circa 5000 in 2025) en het elektrische […]

Prefab montage van componenten in laadpalen

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA) van ElaadNL heeft als doel om de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van laadpaalaansluitingen terug te brengen naar 3 tot 6 weken. De aanleiding hiervoor is de ondersteuning die de regionale netbeheerders nodig hebben bij het probleemloos aansluiten van 1 miljoen elektrische auto’s in 2023. Het traject Standaardisatie […]

Warmtewet Ennatuurlijk

Kleinverbruikers van energie betalen maandelijks de kosten daarvan aan hun energieleverancier. De netbeheerders zorgen voor het transport van die energie. Ongeveer tweederde deel van de energievraag betreft ruimteverwarming en verwarming van tapwater (badkamer, keuken). Het voorzien in deze warmte gebeurt grotendeels middels gaslevering. Duurzaam alternatief betreft warmtelevering. Hierbij wordt als het ware minder energie verkwist […]

Projectleider Duurzaam op Land

Tennet heeft een grote uitdaging om duurzame energieprojecten tijdig aan te sluiten (zonneparken en windparken). Om dit vraagstuk te behandelen heeft Tennet externe expertise nodig. Op basis van klantvragen van netbeheerders en projectontwikkelaars voert Tennet haalbaarheidsstudies uit, stelt basisontwerpen op en zet aanbestedingen in de markt om partijen te selecteren die de aansluiting voor de […]

Limburgs Energieloket

De energietransitie vormt een uitdagende opgave. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen moeten vóór 2050 plaats maken voor duurzame vormen van energie, zoals zon- en windenergie. Dat betekent dat ook de woningen aangepast moeten worden; maar liefst acht miljoen stuks in Nederland. Hoe doen we dat? Wie kan ons helpen en wat is er lokaal […]

Ondersteuning energietransitieprogramma Netbeheer Nederland

Als brancheorganisatie van de Nederlandse elektriciteits- en gasnetbeheerders staat Netbeheer Nederland voor een betrouwbaar netwerk dat toegankelijk is voor iedereen. De energietransitie betekent verandering voor het energiesysteem. Het net moet geschikt worden gemaakt voor de toenemende hoeveelheid lokale partijen die zelf energie opwekken uit duurzame bronnen. Naast het faciliteren van deze nieuwe markten zoeken netbeheerders […]

Uniformering tijdelijk afsluiten en verwijderen van kleinverbruik aansluitingen gas

Consumenten met een gasaansluiting die voor korte of lange termijn geen aardgas willen afnemen kunnen bij hun regionale netbeheerder hebben twee mogelijkheden: afsluiting van de gasaansluiting (in de volksmond vaak verzegelen genoemd) of verwijdering van gasaansluiting. Door de energietransitie willen steeds meer mensen definitief van aardgas af. Zowel verzegeling als verwijdering zijn van oorsprong niet […]

Slimme meters in laadpalen

Publieke laadpalen werden veelal voorzien conventionele meters, welke niet op afstand uitleesbaar zijn. Deze voldoen niet aan de eisen in de AMvB “Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen”, waarin een slimme meter in laadpalen vereist wordt. Bovendien passen deze meters niet bij het energiesysteem van de toekomst. Marktpartijen gaven aan dat de huidige (E)SMR5 slimme meter niet […]

Elektrisch Vervoer Roadmap Commissie

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuur in Nederland en is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Daarmee worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige uitrol van laadinfrastructuur om in 2023 probleemloos en duurzaam 1 miljoen auto’s te kunnen laden. ElaadNL heeft DBV gevraagd om als onafhankelijke faciliteerder met expertise de […]

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

De gemeente Amersfoort heeft Driven by Values opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de realisatie van een zonneveld op de geluidswal Vathorst langs de A1 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort wil het zonneveld inzetten om een bijdrage te leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 als stad CO2-neutraal te zijn. […]

Beleid energietransitie en asbestsanering

De Provincie Limburg heeft haar ambities en uit te voeren activiteiten in het kader van het coalitieprogramma geformuleerd in het Aanvalsplan Asbest en Energie. Het cluster Wonen en Leefomgeving draagt als onderdeel van de provinciale organisatie bij aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke woon- en leefomgeving die aansluit op de dynamiek van de (Lim)burgers. De […]

Marktconsultatie – Compacte aansluitmodule in laadpalen

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuren in Nederland en is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Daarmee worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige uitrol van de laadinfrastructuur om in 2023 probleemloos en duurzaam 1 miljoen auto’s te kunnen laden. Een onderdeel hiervan is het standaardiseren van de techniek in […]

Zonnepark Venray

Bodemzorg Limburg richt zich op het beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg. De verantwoordelijkheid hierbij is het zorgdragen voor het beheer van de locatie en voor de bodem. Daarnaast is een onderdeel hiervan het samen met gemeenten vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Het ontwikkelen van zonneweides is […]

Ontwikkeling Methode Defectenanalyse

De slimme meter is de spil in de energietransitie van de gebouwde omgeving. De regionale netbeheerders (Enexis, Liander, Stedin, Cogas/Coteq Netbeheer, Enduris, Rendo Netwerken en Westland Infra) dragen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de metingen van levering en teruglevering die op deze meters plaatsvindt. Om de betrouwbaarheid van slimme meters te waarborgen is het belangrijk […]

Begeleiding aanbesteding Aloysius

De stichting Aloysius is een landelijke organisatie actief op het gebied van onderwijs voor jongeren van 4 tot 27 jaar in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Ook geven zij onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden zij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in […]

Regionale energiestrategie Zuid-Limburg

Ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategie.

Warmtenet centrum Maastricht

Conceptontwikkeling voor de uitbreiding van het warmtenet.

Versnellingsteam duurzame energie Limburg

Procesbegeleiding voor versnellingsteam duurzame energie.

Defectenregistratie slimme meters

Begeleiding van defectenregistratie slimme meters

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Begeleiding van aanbesteding

Programmanagement GROW

GROW: Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind. Windenergie op zee is noodzakelijk om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Kostenreductie en spin-off voor de Nederlandse industrie zijn, naast het toevoegen van waarde aan het energiesysteem, relevant; bijvoorbeeld door symbiose met andere sectoren op zee. GROW levert hier een bijdrage aan. GROW is een […]

Verduurzamen bedrijventerreinen

Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven

Projectmanagement Stichting Dubbel Duurzaam

Energiebesparende en levensloop verlengende maatregelen in koopwoningen.

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]

EnergywebXL – Ontwikkeling Reststromeninfrastructuur

EnergywebXL was een gezamenlijk project, in eerste instantie van de provincie Noord-Brabant, het Havenschap Moerdijk en de gemeente Moerdijk. Het project heeft gezorgd voor de infrastructuur voor het nuttig gebruiken van reststromen (warmte en CO2) in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). Een aantal jaren geleden hebben de provincie Noord-Brabant en Enexis een […]

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht

Het Groene Net

Het Groene Net is een warmtenet dat restwarmte van fabrieken op het Chemelot terrein in Geleen naar woningen en gebouwen in drie omringende gemeenten leidt. Voor de drie gemeenten (Sittard-Geleen, Stein en Beek) is door Driven by Values in 2010 een haalbaarheidsstudie opgesteld met een uitgewerkte business case. Op basis hiervan is er een Europese […]