Het TVW-bewustwordingsspel

Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben geaccordeerd. Hier komt in te staan welke duurzame bronnen van warmte de gemeente als kansrijk ziet om vóór 2030 te gaan benutten. Ook vermeldt de gemeente in welke wijken op welke manier gestart kan gaan worden. Vaak weet een kleine groep experts wel hoe de transitie […]

Dienstverlening warmtevoorziening Bloemenbuurt Didam

De gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei willen samen werk maken van de energietransitie. In de Bloemenbuurt heeft de gemeente plannen met de openbare infrastructuur, Plavei wil dan weer een groot deel van hun woningbezit verduurzamen. Het liefst wil men dat deze plannen kansen bieden voor een hoger doel; Kunnen beide renovaties een startmotor worden, om […]

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Om haar ambitie op het gebied van duurzaamheid te realiseren, is de gemeente Voerendaal bezig met verschillende trajecten en projecten die bijdragen aan de doelstellingen. Eén van die trajecten is het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. De gemeente heeft Driven by Values gevraagd in kaart te brengen wat de potentie is voor verduurzaming van het […]

Transitievisie Warmte

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te […]

Proeftuin aardgasvrij Limbrichterveld Noord

De Sittardse wijk Limbrichterveld Noord heeft als pilotproject van het Rijk de subsidie proeftuin aardgasvrije wijken ontvangen. Stichting Dubbel Duurzaam is onderdeel van het projectteam en houdt zich momenteel bezig met fase 2 van dit project: de realisatie van isolatie en HR++-beglazing. Driven by Values begeleidt en bemant Stichting Dubbel Duurzaam deels. Naar aanleiding van […]

Operationele ondersteuning en klimaat- en energiebeleid

Gemeente Beek heeft Driven by Values gevraagd om het bestaande klimaat- en beleidsplan te herijken en tevens operationele ondersteuning te verlenen bij de voorbereiding en uitvoer van lopende en hieruit voortvloeiende projecten op gebied van klimaat en energie. Gemeente Beek koos voor deze optie als compensatie voor hun capaciteitsgebrek zo lang de vacature voor medewerker […]

Verduurzamen bedrijventerrein Agropark

De gemeente Lingewaard heeft tot doel om het verduurzamen bij bedrijven te bevorderen. Ook de bedrijven gaan zo een bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen op het gebied van verduurzaming en als onderdeel hiervan ook energiebesparing. Deze stappen leveren een bijdrage aan de totaalopgave waar wij als maatschappij voor staan in het algemeen, en […]

Limburgs Energieloket

De energietransitie vormt een uitdagende opgave. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen moeten vóór 2050 plaats maken voor duurzame vormen van energie, zoals zon- en windenergie. Dat betekent dat ook de woningen aangepast moeten worden; maar liefst acht miljoen stuks in Nederland. Hoe doen we dat? Wie kan ons helpen en wat is er lokaal […]

Beleid energietransitie en asbestsanering

De Provincie Limburg heeft haar ambities en uit te voeren activiteiten in het kader van het coalitieprogramma geformuleerd in het Aanvalsplan Asbest en Energie. Het cluster Wonen en Leefomgeving draagt als onderdeel van de provinciale organisatie bij aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke woon- en leefomgeving die aansluit op de dynamiek van de (Lim)burgers. De […]

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verschillende gemeenten hebben duurzaamheid en de energietransitie als belangrijke speerpunten. In dit kader zijn verschillende trajecten opgestart om een versnelling te brengen in de vermindering van CO₂-uitstoot van de eigen gemeentelijke panden. Om zelf het goede voorbeeld te geven wensen de gemeenten ook haar eigen gebouwen te verduurzamen. Een ander kader dat meespeelt naast de […]

Masterplan verduurzaming Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg willen inzicht in de mogelijkheden voor het verlagen van de CO₂-voetafdruk van het vliegveld en de stappen die zij kunnen zetten als bijdrage aan de landelijke energietransitie. Vanuit verschillende kaders (landelijke ontwikkelingen, het Klimaatakkoord, provinciaal beleid, etc.) zijn de mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming van het vastgoed op het […]

Buurkracht

Buurkracht ondersteunt, faciliteert en motiveert burgers om samen met de buurt energie te besparen en duurzame energie op te wekken, wat volledig onafhankelijk en kosteloos is voor de buurt. Het is ontstaan als initiatief van Enexis Groep. Buurkracht brengt enthousiaste burgers bij elkaar in een buurtteam en helpt hen door middel van een bewezen aanpak […]

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

Verduurzamen bedrijventerreinen

Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven

Projectmanagement Stichting Dubbel Duurzaam

Energiebesparende en levensloop verlengende maatregelen in koopwoningen.

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht