Verduurzamen bedrijventerrein Agropark

De gemeente Lingewaard heeft tot doel om het verduurzamen bij bedrijven te bevorderen. Ook de bedrijven gaan zo een bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen op het gebied van verduurzaming en als onderdeel hiervan ook energiebesparing. Deze stappen leveren een bijdrage aan de totaalopgave waar wij als maatschappij voor staan in het algemeen, en […]

Limburgs Energieloket

De energietransitie vormt een uitdagende opgave. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen moeten vóór 2050 plaats maken voor duurzame vormen van energie, zoals zon- en windenergie. Dat betekent dat ook de woningen aangepast moeten worden; maar liefst 8 miljoen stuks in Nederland. Hoe doen we dat? Wie kan ons helpen en wat is er lokaal […]

Beleid energietransitie en asbestsanering

De Provincie Limburg heeft haar ambities en uit te voeren activiteiten in het kader van het coalitieprogramma geformuleerd in het Aanvalsplan Asbest en Energie. Het cluster Wonen en Leefomgeving draagt als onderdeel van de provinciale organisatie bij aan een duurzame, leefbare en aantrekkelijke woon- en leefomgeving die aansluit op de dynamiek van de (Lim)burgers. De […]

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verschillende gemeenten hebben duurzaamheid en de energietransitie als belangrijke speerpunten. In dit kader zijn verschillende trajecten opgestart om een versnelling te brengen in de vermindering van CO₂-uitstoot van de eigen gemeentelijke panden. Om zelf het goede voorbeeld te geven wensen de gemeenten ook haar eigen gebouwen te verduurzamen. Een ander kader dat meespeelt naast de […]

Masterplan verduurzaming Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg willen inzicht in de mogelijkheden voor het verlagen van de CO₂-voetafdruk van het vliegveld en de stappen die zij kunnen zetten als bijdrage aan de landelijke energietransitie. Vanuit verschillende kaders (landelijke ontwikkelingen, het Klimaatakkoord, provinciaal beleid, etc.) zijn de mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming van het vastgoed op het […]

Buurkracht

Buurkracht ondersteunt, faciliteert en motiveert burgers om samen met de buurt energie te besparen en duurzame energie op te wekken, wat volledig onafhankelijk en kosteloos is voor de buurt. Het is ontstaan als initiatief van Enexis Groep. Buurkracht brengt enthousiaste burgers bij elkaar in een buurtteam en helpt hen door middel van een bewezen aanpak […]

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

Verduurzamen bedrijventerreinen

Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven

Projectmanagement Stichting Dubbel Duurzaam

Energiebesparende en levensloop verlengende maatregelen in koopwoningen.

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht